Level 18 Level 20
Level 19

Vocabulario extra


185 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
拿手菜
ná shǒu cài
suì
红包/压岁钱
hóng bāo/yā suì qián
保护
bǎo hù
上火
shàng huǒ
讲价钱
jiǎng jiàqian
师傅
shī fu
购物单
gòuwù dān
分离
fēn lí
桃李
táo lǐ
送终
sòng zhōng
情人节
Qíng rén jié
逛商店
guàng shāngdiàn
天堂
tiān táng
文学
wén xué
pài
钟情
zhōng qíng
一见钟情
yī jiàn zhōngqíng
数一数二
shǔ yī shǔ èr
农村
nóng cūn
困难
kùn nan
姑母
gū mǔ
幸福
xìng fú
悲痛
bēi tòng
出差
chū chāi
生产
shēng chǎn
日期
rì qī
怜爱
lián ài
片子
piān zi
展览
zhǎn lǎn
gǎn
地震
dì zhèn
单位
dān wèi
相爱
xiāng ài
志愿者
zhì yuàn zhě
度假
dù jià
哈佛
Hā fó
合租
hé zū
疯狂
fēng kuáng
婚礼
hūn lǐ
mèng
xiū
可怜
kě lián
谈判
tán pàn
贪睡
tān shuì
进城
jìn chéng
抽屉
chōu ti
天啊
tiān ā
设计师
shè jì shī
朴素
pǔ sù
瞬间
shùn jiān
mǎn
自...起
zì ...qǐ
空当
kòng dàng
现场
xiàn chǎng
电话铃
diàn huà líng
圣周
shèng zhōu
总经理
zǒng jīng lǐ
酒鬼/醉鬼
jiǔ guǐ / zuì guǐ
阿根廷
Ā gēn tíng
月光族
yuèguāngzú
国际贸易
guó jì mào yì
国外
guówài
魅力
mèi lì
外国
wàiguó
进出口
jìn chū kǒu
敲门
qiāo mén
进口
jìnkǒu
花心
huā xīn
出口
chūkǒu
里里外外
lǐli wàiwai
达利
dá lì
京剧
Jīng jù
内战
nèi zhàn
彩票
cǎi piào
行李
xíng li
中奖
zhòng jiǎng
chǎo
舞蹈
wǔ dǎo
听写
tīng xiě
收信人
shōu xìn rén
展览管
zhǎn lǎn guǎn
服务
fúwù
打折
dǎ zhé
球鞋
qiúxié
xiǎng
排队
pái duì
浴巾
yù jīn
牌子
pái zi
松树
sōng shù
沙子
shā zi
中世纪
zhōng shì jì
门票
mén piào
联系
lián xì
拘束
jū shù
未竟
wèi jìng
未经
wèi jīng
预定
yù dìng
风景
fēng jǐng
结果补语
jiéguǒ bǔyǔ
游览
yóulǎn
名胜古迹
míng shèng gǔ jì
固定
gù dìng
解开
jiě kāi
kòu
座位
zuò wèi
赶快
gǎn kuài
假期
jià qī
驾照
jià zhào
旅行团
lǚ xíng tuán
二手
èrshǒu
订婚
dìnghūn
安定
āndìng
姓名
xìng míng
说出来
shuō chūlai
酒店
jiǔdiàn
K歌
K gē
做大扫除/打扫卫生
zuò dàsǎochú/dǎsǎo wèishēng
赌场
dǔ chǎng
书面语
shūmiànyǔ
叫道
jiàodào
叫醒
jiào xǐng
拜访
bài fǎng
tán
用复印机
yòng fù yìn jī
提醒
tí xǐng
前男朋友/前女朋友
Qián nán péngyǒu/ qián nǚ péngyǒu
位子
wèizi
停车位
tíngchē wèi
dié
叠被子/收拾床
dié bèizi /shōushi chuáng
摆桌子
bǎi zhuōzi
收拾桌子
shōushi zhuōzi
扫地
sǎo dì
吸地
xī dì
熨衣服
yùn yī fu
去采购
qù cǎi gòu
轮子
lún zi
有名/著名
yǒumíng / zhù míng
无聊
wú liáo
倒霉
dǎo méi
挪威
Nuó wēi
铃声
líng shēng
过得
guò dé
湿
shī
雨衣
yǔyī
修建
xiūjiàn
游玩
yóuwán
烧毁
shāo huǐ
修养
xiūyǎng
晚年
wǎnnián
重新
chóng xīn
免费
miǎn fèi
发明
fāmíng
皇帝
huáng dì
战争
zhàn zhēng
家乡
jiāxiāng
方式
fāng shì
度假方式
dùjià fāngshì
家庭/家人
jiātíng / jiārén
内容
nèi róng
梦见
mèng jiàn
做梦
zuòmèng
yōu
暑假
shǔ jià
全家
quánjiā
结婚旅行/度蜜月/蜜月/蜜月假期
jiéhūn lǚxíng/dù mìyuè/mìyuè/mìyuèjiàqī
发音
fāyīn
词汇
cí huì
整体
zhěng tǐ
建议
jiàn yì
彩票头奖
cǎipiào tóujiǎng
头奖
tóu jiǎng
周游世界
zhōu yóu shìjiè
(辆)房车
(liàng) fángchē
成立
chéng lì
基金会
jī jīn huì
社会
shè huì
做社会活动
zuò shèhuì huódòng