Level 4 Level 6
Level 5

Abecedarian


19 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
to vanish into thin air
rozpłynąć się w powietrzu
a liveable wage
pensja wystarczająca na życie
to hold a grudge against somebody
żywić do kogoś urazę
positive proof (conclusive proof)
niezbity dowód
dilated pupils
rozszerzone źrenice
in the buff
na golasa
a bargaining chip
karta przetargowa (w negocjacjach)
to trigger a massive response
wywołać szeroki odzew
to be cavalier about something
mieć nonszalanckie, beztroskie podejście do czegoś
to be on the mend
wracać do zdrowia
a clandestine organization
tajna organizacja
to be at odds with something
nie zgadzać się z czymś
to explode a myth
obalić mit
to be second to none
nie mieć sobie równych
a rolling pin
wałek do ciasta
to abuse one's trust
nadużyć czyjegoś zaufania
by a happy accident
szczęśliwym zrządzeniem losu
to reach an accommodation
osiągnąć kompromis, porozumienie
of one's own accord
z własnej woli