Level 2
Level 1

1 - 10


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
anayasa
devletin temel yapısını, yönetim biçimini, organlarını ve bu organların yetki ve görevlerini, organla arasındaki ilişkileri düzenleyen; kişi hak ve özgürlüklerini belirleyen, güvence altına alan kurucu metin.
anayasacılık
devlet iktidarını hukukla ve yazılı bir anayasayla sınırlamak yoluyla birey özgürlüklerini güvence altına alma amacı güden modern düşünce.
ara seçim
ölüm veya milletvekilliği sıfatının kaybedilmesine yol açan haller sonucunda meydana gelen milletvekilliği boşalmalarının tamamlanmasına ilişkin olarak yapılan seçim.
asli kurucu iktidar
devleti kurarak, ona hukuki ve siyasi statüsünü veren ve anayasayı ilk kez ya da yeniden yapan iktidar.
bakanlar kurulu
başbakanın başkanlığı altında tüm hizmet ve devlet bakanlarında oluşan kurul.
çerçeve anayasa
genel ilkeleri düzenleyerek, bu ilkelerin hayata geçirilmesini kanunlara bırakan anayasa.
demokratik asli kurucu iktidar
kaynağını bir kişinin iradesinden değil, ulusun ya da halkın iradesinden alan kurucu iktidar.
doğal yargıç ilkesi
bir davaya bakacak olan mahkemenin uyuşmazlığın doğmasından önce yasayla belirlenmiş olması.
eşit oy
servet, cinsiyet, eğitim gibi unsurlara bakılmaksızın herkesin tek bir oy hakkına sahip olması.
ferman anayasa
hükümdarın tek yanlı iradesinin ürünü olan anayasa.