Level 1 Level 3
Level 2

11 - 20


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
genel görüşme
toplumu ve devlet faaliyetlerini ilgilendiren belli bir konunun, türkiye büyük millet meclisi genel kurulunda görüşülmesi.
genel oy
servet, cinsiyet, eğitim, vergi, ırk gibi farklar göz önünde bulundurulmadan bütün vatandaşların oy hakkına sahip olmasıdır
gensoru
bakanlar kurulunun genel politikasının ya da bir bakanın bakanlığı ile ilgili işlerden dolayı siyasi sorumsuzluğunun tartışıldığı ve güven oylamasıyla sonuçlanan genel görüşme.
geri çağırma
seçimle iş başına gelmiş bir kamu görevlisinin görev süresi dolmadan belli sayıda yurttaşın talebi üzerine yapılacak halkoylamasıyla görevden alınması.
gizli oy
seçmenin oyunu kimsenin görmeyeceği biçimde kullanması.
güvenoyu
parlamenter sistemde, hükümetin göreve başlaması sırasında ya da sonradan yapılan ve hükümete güven duyulup duyulmadığını ölçmeyi amaçlayan parlamento oylaması.
halk girişimi
yürürlükteki bir yasayı değiştiren ya da tümüyle yeni bir düzenleme getiren yasa metninin yurttaşlar tarafından hazırlanarak halkoyuna sunulması.
halk vetosu
parlamentoda kabul edilmiş ancak henüz yürürlüğe girmemiş bir yasayı yurttaşların belirli bir süre içinde halkın onayına sunması.
halkoylaması
belirli bir konuda halkın görüş belirtmesini ya da karar vermesini sağlayan oylama.
iki dereceli seçim
seçmenlerin temsilcileri seçecek olan ve “ikinci seçmen” adı verilen delege grubunu; ikinci seçmenlerin de temsilcileri seçmesi.