Level 3
Level 4

31 - 40


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
serbest oy
seçmenin sandık başında oyunu herhangi bir baskı ya da etki altında kalmadan tamamen özgür iradesine göre verebilmesi.
soru
bakanlar kurulu adına sözlü veya yazılı olarak cevaplandırılmak üzere başbakan veya bakanlardan bilgi isteme.
tali kurucu iktidar
bir anayasayı, o anayasada öngörülen yöntemlere bağlı kalarak değiştiren iktidar.
tek dereceli seçim
seçmenlerin temsilcilerini doğrudan seçmesi.
türev kurucu iktidar
bkz. tali kurucu iktidar.
veto
bir yetkinin, bir yasanın, bir kararın yürürlüğe girmesine karşı çıkma hakkı.
yasama bağışıklığı
yasama organı üyelerinin görevlerini herhangi bir zorluk, baskı altında kalmadan serbestçe yapabilmelerini sağlamak amacıyla, milletvekillerinin görevlerini gerçekleştirirken başlatılabilecek adlî takipleri engellemeye yönelik düzenleme.
yasama dokunulmazlığı
yasama organı üyelerinin görevlerini yerine getirebilmeleri için bir suç eylemine ilişkin olarak ceza kovuşturması ve yargılamasından uzak tutulmasını öngören bağışıklık.
yasama sorumsuzluğu
milletvekillerinin temsil ettikleri seçmen iradesini, görüşlerini ve isteklerini herhangi bir baskı altında kalmaksızın açıklayabilmesinin güvencesi.
yumuşak anayasa
değiştirilmesi adi kanunlarla aynı hükümlere tabi olan anayasa.