Level 1
Level 2

สอบปลายภาคเรียน


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
1939-1945
สงครามโลกครั้งที่ 2
สภาคริสตจักรโลก (WCC)
องค์การรวมของนิกายต่างๆ ให้ความสําคัญกับการเป็นหนึ่งเดียวมากกว่าการประกาศ
ที. แอล. ออสบอร์น (T.L. Osborn)
นักฟื้นฟูสายเพ็นทาคอสต์ในกรุงเทพหลังสงคามโลกครั้งที่ 2
บัพติศมาในนามของพระเยซูเท่านั้น
คําสอนที่ทําให้เกิดความแตกแยกในกลุ่มเพ็นทาคอสต์ในประเทศไทย
คณะมิชชัน FFFM (Finnish Free Foreign Mission)
คณะมิชชันเพ็นทาคอสต์กลุ่มแรกที่เข้ามาในประเทศไทย
บุญมาก กิตติสาร
ผู้นําคริสเตียนไทยที่เผยแพร่ความเชื่อของกลุ่มเพ็นเทคอสตอลในประเทศไทย
1957
มิชชั่นคณะอเมริกันเพรสไบทีเรียนในประเทศไทยสลายตัว
คริสตจักรกรุงเทพ
คริสตจักรอิสระแห่งแรกในประเทศไทย
สุข พงศ์นัอย
ศิษยาพิบาลที่เน้นการประกาศ เป็นประธานสหกิจฯ คนแรก
สหกิจคริสเตียน แห่งประเทศไทย
องค์การดูแลคริสตจักรโปรเตสแตนท์และคณะมิชชั่นสายอีแวนแจอริเคิล
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
ผู้ก่อตั้งคริสตจักรความหวัง
คจ. ความหวัง
คณะคริสตจักรที่เติบโตเร็วที่สุดในประวัติศาสตร์คริสตจักรไทย
คณะกรรมการประสานงานโปรแตสเตนต์ในประเทศไทย (กปท.)
องค์การรวมสภาคริสตจักรฯ
พระกิตติคุณแห่งความเจริญรุ่งเรื่อง
คําสอนที่ว่าพระเจ้าจะประทานสุขภาพดีและความร่ํารวยให้กับคนนที่มีความเชื่อเพียงพอ
1971
พระคริสตธรรมกรุง เทพ (Bangkok Bible Seminary) ได้ถูกก่อตั้งขึ้น
มหาวิทยาลัยพายัพ
มหาวิทยาลัย เอกชนแห่งแรกของประเทศไทย
การกบฎของนักมวย
กระแสคนจีนที่ไล่ฆ่าคนต่างชาติ ร่วมถึงมิชชันนารีและคริสเตียนชาวจีน
จอห์น ซ่ง
นักประกาศชาวจีน ผู้นําการฟื้นฟูในจีนแผ่นดินใหญ่ และประเทศไทยก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2
หวังหมิงเต๋า
ศิษยาภิบาลและนักประกาศชาวจีนในศตวรรษที่ 20 ที่ถูกรัฐบาลจีนข่มเหง
ขบวนการรักชาติพึ่งพาตนเองสามประการ
นโยบายของคอมมิวนิสต์จีนที่ให้คริสตจักรจีนทุกคณะอยู่องค์การเดียวกันและตัดความสัมพันธิ์กับที่ต่างประเทศ