Level 5
Level 6

ק-ת


75 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
קבוצה פרוסתטית
ראה קואנזים.
קבוצת תאחיזה
קבוצת גנים הנמצאים באותו כרומוזום, ולפיכך אינם מתפלגים באופן עצמאי במהלך המיוזה. גנים אלה נפרדים זה מזה במיוזה, ומגיעים לגמטות שונות, רק כאשר מתרחש ביניהם ארוע שחלוף. ראה תאחיזה.
קו-אבולוציה
תהליך שבו שני מינים (או יותר) עוברים אבולוציה יחד, בעקבות יחסי גומלין אקולוגיים ביניהם. שינוי אבולוציוני באחד המינים משפיע על לחצי הברירה ששני המינים מפעילים זה על זה, וכך גורר אבולוציה של המין האחר.
קואנזים
מולקולה אורגנית קטנה הקשורה לאנזים וחיונית לתפקודו. קואנזימים פועלים כנשאים של אלקטרונים או של קבוצות פונקציונליות. רבים מהויטמינים הם קואנזימים.
קוד גנטי
(בלטינית genesis פירושו "להיוולד"): קוד הקובע את ההתאמה בין שלשות נוקלאוטידים בDNA וב RNA לבין החומצות האמיניות בשרשרת הפוליפפטידית הנבנית על פיהן.
קודומיננטיות
מצב שבו שני אללים מכתיבים שני פנוטיפים שונים, ושניהם באים לידי ביטוי בהטרוזיגוטים.
קודון
אחת משלשות הנוקלאוטידים של מולקולות DNA או mRNA , הקובעות את הזהות ואת הרצף של החומצות האמיניות בשרשרת הפוליפפטידית ההולכת ונבנית. מבין 64 הקודונים הקיימים, שלושה הם קודוני סיום, שאינם מקודדים לחומצה אמינית.
קודון-אתחול
שלשת נוקלאוטידים בגדיל של mRNA , הפועלת כאות להפסקת התרגום כלומר, מונעת את קשירתן של חומצות אמיניות נוספות לשרשרת הפוליפפטידית.
קודון - סיום
שלשת נוקלאוטידים בגדיל של mRNA , המציינת היכן יש להתחיל את התרגום ( סנתזת החלבון).
קולטן
חלבון הנמצא על פני ממברנת התא או בתוך הציטופלסמה, הקושר מולקולות המגיעות מחוץ לתא, כגון הורמונים או נירוטרנסמיטרים. תהליך הקשירה מחולל שינויים בפעילות התא.
קוניוגציה
העברת פלסמיד מתא חיידק אחד לתא חיידק אחר, כמעט תמיד מאותו המין.
קופקטור
ראה קואנזים.
קינטוכור
קבוצה מיוחדת של חלבונים ודנ"א בצנטרומר של הכרומוזום, המשמשת כמאחז למספר מיקרוטובולי בעת המיטוזה והמיוזה. בכל כרומטידה של הכרומוזום המוכפל יש קינטוכור משלה.
קלדוגרם
דיאגרמת-ענפים, המציגה את הקשרים היחסיים בין קבוצות יצורים, בהתבסס על תכונות מוגדרות, מורפולוגיות, פיזיולוגיות והתנהגותיות, שלגביהן הטקסונים האלה נבדלים זה מזה.
קלדיסטיקה
גישה בסיסטמטיקה הביולוגית שלפיה היצורים מקובצים בטקסונים על סמך קוי דמיון שנגזרו מאב משותף.
קריוטיפ
המספר והמאפיינים המגדירים את הכרומוזומים המצויים במטפאזה בתאים הסומטיים של פרט (או מין) איקריוטי.
קרצינוגן
חומר או גורם סביבתי, כמו קרינה על-סגולה, המסוגל לגרום לסרטן.
רבייה
כל אחד מהתהליכים היוצרים דור חדש של תאים או של יצורים רב-תאיים. יצורים איקריוטים מתרבים ברבייה זוויגית או ברביה אל - זוויגית (כגון חלוקה בינארית או הנצה). חיידקים בלבד מתרבים באמצעות חלוקה פרוקריוטית.
רבייה אל זוויגית
כל אחד מאופני הרבייה שאין מעורבות בהם גמטות (תאי זוויג). הפרטים החדשים הם צאצאי הורה יחיד, ויורשים את כל הגנום שלהם אך ורק ממנו.
רבייה זוויגית
אופן רבייה שבמהלכו מתרחשת הפרייה: התלכדות של שתי גמטות הפלואידיות ויצירה של זיגוטה דיפלואידית.ברוב בעלי החיים ישנם זכרים ונקבות, היוצרים גמטות זיכריות וניקביות. ביצורים אחרים נוצרות הגמטות הזיכריות והניקביות בהורה אחד.
ריאקציית-השרשרת של הפולימראז
ריאקציית השרשרת של הפולימראז - שיטה המשמשת בטכנולוגיית הדנ"א הרקומביננטי לקבלת כמות גדולה (עד כדי מיליוני עותקים) של קטע-דנ"א חד-גדילי; הקטע, העשוי להכיל גן, מוכפל באמצעות אנזימים הפועלים שוב ושוב גם על העותקים המצטברים.
ריבוזום
גופיף בציטופלסמה שבו חומצות אמיניות נקשרות זו לזו על פי רצף הנוקלאוטידים ב mRNA ויוצרות את השרשרות הפוליפפטידיות שמהן בנויים החלבונים. ריבוזום שלם מורכב משתי תת - יחידות, שכל אחת מהן מורכבת ממולקולת rRNA וממולקולת חלבון
ריפוי גני
העברת גן או גנים תקינים, או גנים שנעשה בהם שינוי, אל תאי-גופו של פרט כדי לתקן בו ליקוי תורשתי או להגביר עמידות למחלה.
רנ"א
חומצה ריבונוקלאית (רנ"א) - קבוצת חומצות-גרעין חד-גדיליות המשתתפות בתהליכים שבהם הוראות גנטיות מתממשות לסינתזת חלבונים. כוללות רנ"א-שליח, רנ"א ריבוזומי ורנ"א מוביל. בנגיפים מסוימים רנ"א הוא מולקולת התורשה.
רנ"א מוביל
כל אחד מסוגי המולקולות של רנ"א הקושר ומוליך חומצה אמינית ייחודית לריבוזומים לסינתזת חלבון וכן מזדווג עם "מילת הצופן" לאותה חומצה אמינית שברנ"א שליח.
רנ"א ריבוזומי
סוג של מולקולת רנ"א שיחד עם חלבונים משתתף במבנה הריבוזומים.
רנ"א שליח
סוג של מולקולות רנ"א שרצף הקודונים שבו מקודד רצף של חומצות אמיניות.
רצף בסיסים
סדר הבסיסים הנוקלאוטידיים בגדיל של DNA או RNA. ה DNA של כל מין כולל אזורים שרצף הבסיסים שלהם ייחודי לו בלבד.
רצף נשנה
רצף נשנה ועוקב המצוי בצבר בגנום של כל האיקריוטים העילאיים, אך הכמות הכללית שלו והרכבו שונים מיצור ליצור. ברוב המקרים, אורכו של הרצף הנשנה קצר ביותר ( 5 - 10 נוקלאוטידים ), אך במקרים מסוימים הוא מגיע לאורך של 100 - 200 נוקלאוטידים.
רקומבינציה גנטית
יצירת צירוף חדש של אללים בתא, שלא היה קודם לכן באותו תא או בתא - ההורה שלו. רקומבינציה גנטית היא תוצאה של שחלוף וסגרגציה במהלך המיוזה.
רקמה
ביצורים רב-תאיים: צבר של תאים דומים ושל חומרים בינתאיים, המשתתפים יחד בביצוע משימה אחת או יותר.
רשתית תוך-פלסמית (אנדופלסמית)
מערכת ממברנות שתחילתה במעטפת הגרעין והמשכה המפותל בציטופלסמה. בממברנה של הרשתית התוך פלסמית יש אזורים מגורגרים ואזורים חלקים. "הגרגרים" הם הריבוזומים הנמצאים על צידה של הממברנה הפונה לציטופלסמה של התא; באזורים אלה מתרחש עיבוד של שרשרות פוליפפטידיות רבות, הרוכשות שרשרות צדדיות. הרשתית התוך - פלסמית החלקה (שאינה נושאת ריבוזומים) היא אתר סינתזה של ליפידים.
שאת
גוש רקמה שתאיה מתחלקים בקצב מהיר מהתקין. ראה סרטן.
שבב דנ"א
מערך צפוף של קטעים קצרים של DNA או cDNA, הקשורים לשבב זכוכית ומשמשים כגלאים לאיתור גנים, לאיתור מוטציות בגנים או להערכה של שינויים בביטוי גנים.
שבט
אוכלוסיית תאים שמקורם בתא יחיד ושנוצרה ממנו לאחר חלוקות חוזרות ונשנות.
שווי-משקל גנטי
מצב שבו תדירויות האללים של גן מסוים נשארות קבועות, דור אחר דור. מצב כזה, שבו האוכלוסייה אינה עוברת אבולוציה בכל הנוגע לגן מסוים, נוצר כאשר מתקיימים שבעה תנאים: לא מתרחשות בגן מוטציות;האוכלוסייה מאוד גדולה;האוכלוסייה מבודדת מאוכלוסיות אחרות של בני אותו מין; הגן אינו משפיע כלל על ההשרדות או על הרבייה; ההזדווגויות הן אקראיות; אפשר להבחין בין הפרטים באוכלוסיה; ואין חפיפה בין דורות.
שונות היצורים שבטבע
סך-כל הוריאציה בצורות, בתפקודים ובהתנהגויות שהצטברו בשושלות-היצורים השונות. הוריאציות האלה הן בדרך-כלל אדפטיוויות ותואמות את התנאים הקיימים או שתאמו תנאים ששררו בעבר.
שונות רצופה
מצב שבו ההבדלים בין פרטים באוכלוסייה לגבי תכונה מסוימת הם קטנים והדרגתיים, ואפשר לכמתם.
שורת תאים
אוכלוסיית תאים של בעל-חיים או של צמח המסוגלת להתחלק במשך דורות רבים מאוד בתרבית in vitro.
שושלת
שרשרת-דורות רצופה.
שחבור
התהליך שבו האינטרונים נחתכים מתוך תעתיק ה - RNA והרצפים הנותרים - האקסונים - מחוברים מחדש זה לזה. בתום השחבור מתקבלת מולקולת mRNA בשלה, המתורגמת לחלבון.
שחלה
בנקבות של בעלי-חיים: איבר הרבייה, שבו נוצרים תאי-ביצה. בצמחי-הפרחים: חלק-העלי שבו מתפתחות הביציות המכילות את תאי-הביצה, בו מתרחשת ההפרייה והוא עצמו מתפתח לפרי (לעתים בצירוף חלקי-צמח אחרים).
שחלוף
תהליך המתרחש  בפרופאזה I של המיוזה. הכרומוזומים ההומולוגייםמתארגנים בזוגות, הכרומטידות הלא-אחיות נחתכות באתרים זהים והקטעים שנחתכו מוחלפים זה בזה. השחלוף משנה את צירופי האללים ההוריים ויוצר כרומוזומים בעלי צרופי אללים חדשים. ראה רקומבינציה גנטית.
שיבוט
תהליך שבו נוצרים, במגוון של שיטות, עותקים רבים של רצף מסוים של DNA או תאים רבים מאותו מקור ובעלי מטען גנטי זהה.
שיווי משקל דינמי
ביוונית,aequus פירושו "שווה" ו - libra פירושו "מאזניים": מצב שבו תהליך מסויים מתרחש בשני כיוונים מנוגדים בקצב שווה.
שיטת הריבוע של פנט
צורת רישום פשוטה המסייעת לנו לחזות מה יהיו הגנוטיפים והפנוטיפים של הצאצאים שיתקבלו בעקבות הכלאה מסוימת, וכן יחסי הכמויות ביניהם.
שליח שניוני
מולקולה קטנה המיוצרת או משוחררת כאשר אות חוץ תאי מסוים, כגון הורמון, מגיע אל ממברנת התא. cAMP לדוגמה,הוא שליח שניוני בתגובות מסוימות.
שעון מולקולרי
הצטברות של מוטציות ניטרליות בגנים מסוימים בשושלת. מספר המוטציות הניטרליות שהצטברו מאז התפצלותן של שתי שושלות ממקור משותף מעיד על אורכו של פרק הזמן שחלף מאז.
תא
(cell בלטינית, cella פירושו "חדרון")- היחידה המאורגנת הקטנה ביותר המסוגלת לשרוד ולהתרבות באופן עצמאי, לפי הוראות ה - DNA שבה, אם עומדים לרשותה מקורות אנרגיה וחומרי גלם. התא הוא יחידת החיים הבסיסית; כל היצורים החיים מורכבים מתא אחד או יותר.
תא-נבט
[ביוונית, eu פירושו "טוב" ו - karyon פירושו "גלעין"] - תא בעל גרעין המוקף בממברנה ואברונים מתוחמי-ממברנה אפייניים אחרים. ראה תא פרוקריוטי.
תא איקריוטי
גמטה נקבית בשלה - תאי ביצה של בעלי - חיים מכילים חומרי תישמורת ומרכיבים אחרים, החיוניים להתפתחותו המוקדמת של העובר.
תא ביצה
(ביוונית sperma פירושו "זרע" ): גמטה זכרית בשלה. תא הזרע של בעלי חיים בנויים מ"ראש", המכיל את גרעין התא ואברונים תאיים אחרים, ומ"זנב" המכיל מיטוכונדריה רבים ומאפשר לתא לנוע.
תא זרע
סוג של תא שלא התמיין, ושמר על יכולתו לעבור חלוקות מיטוטיות. חלק מתאי - הצאצא שלו נשארים תאי מוצא, והשאר מתמיינים לתאים בעלי התמחויות מיוחדות. תאי הדם האדומים, למשל, נגזרים מתאי מוצא במח העצמות.
תא מוצא או תא גזע
( ביוונית soma פירושו "גוף"): כל תא בגופו של בעל - חיים שאיננו תא נבט.
תא סומטי
(בלטינית pro פירושו "לפני" ו - karyon פירושו "גלעין"): חיידק; יצור חד - תאי, בדרך כלל בעל דופן שה - DNA שלו, למעט במספר מועט של מינים, איננו מוקף במעטפת גרעין, ושאיננו מכיל את שפע האברונים מתוחמי הממברנה, האופייניים לתא איקריוטי.
תא פרוקריוטי
כל תא המשתייך לשושלת התאים בגופו של בעל - חיים שממנה מתפתחות הגמטות. ראה תא סומטי.
תאחיזה
קשר בין גנים הנמצאים באותו כרומוזום, ולפיכך מגיעים בדרך כלל לאותה גמטה ועוברים יחד מדור לדור. ההסתברות ששני גנים כאלה ייפרדו בעקבות שחלוף ויגיעו לגמטות שונות היא יחסית למרחק בין אתריהם. ראה קבוצת תאחיזה.
תדירות אללים
שכיחותו היחסית של כל אחד מהאללים של גן מסויים בכלל האוכלוסייה.
תדירות גנים
חלופה מקובלת אך לא מדוייקת למונח תדירות אללים.
תוצא המייסדים
סוג של צוואיר בקבוק. קבוצת פרטים המתנתקת מאוכלוסייה ומייסדת אוכלוסייה חדשה. יכולה להתאפיין בתדירויות אללים שונות מאלה של אוכלוסיית המוצא. אם לא מתרחשת זרימת גנים בין שתי האוכלוסיות, הרי הברירה הטיבעית והסחף הגנטי עשויים להשפיע עליהן בדרכים שונות לחלוטין.
תורשה
ההעברה, מהורים לצאצאיהם, של מטען גנטי, ולפיכך גם של תכונות מבניות ותפקודיות האופייניות למין שאליו הם שייכים.
תורשה אוטוזומית דומיננטית
מצב הנגרם מנוכחות אלל דומיננטי שבאחד האוטוזומים (כלומר לא בכרומוזום זוויג). האלל מתבטא לפחות בדרגה כלשהי גם בהטרוזיגוטים.
תורשה אוטוזומית רצסיווית
מצב שנגרם מאללים רצסיוויים שבאחד האוטוזומים (לא כרומוזום זוויג). הפנוטיפ הרצסיווי קיים רק בהומוזיגוטים לאותם אללים.
תורשה רצסיווית בתאחיזת X
פנוטיפ רצסיווי שגרם לו אלל רצסיווי מוטנטי הנמצא בכרומוזום X.
תיאוריית-התא
התיאוריה הביולוגית שעיקריה הם: (1) כל היצורים הם תאיים, בנויים מתא אחד או מתאים רבים; (2) התא הוא המבנה הקטן ביותר שקיים בו הכושר לחיים עצמאיים; (3) מוצא כל התאים הוא מתאים שקדמו להם.
תימין
סוג של פירימידין; הבסיס מכיל החנקן של אחד מארבעת הנוקלאוטידים המשמשים כאבני ביניין של DNA. תימין הנמצא בגדיל של DNA יכול ליצור זווג בסיסים עם אדנין בגדיל של DNA או RNA.
תיקון דנ"א
פעולת תיקון של פולימראזי ה- DNA, ליגאזי ה- DNA ואנזימים אחרים בעקבות נזק לרצף הנוקלאוטידים של גדיל DNA. פעולת האנזימים משחזרת, בדרך כלל, את הרצף המקורי של הגדיל.
תכונה אדפטיווית
כל תכונה פיזית או תפקודית או התנהגותית המסייעת ליצור לשרוד ולהתרבות בסביבה מסוימת.
תסמונת X שביר
תסמונת הנגרמת ממוטציה בכרומוזום X . המוטציה גורמת לפגיעה בייצור אנזים המעורב בהתפתחות הקשרים העיצביים במוח ועל כן החולים לוקים בפיגור שיכלי.
תסמונת טרנר
תסמונת בנשים בעלות כרומוזום X אחד בלבד ( גנוטיפ X0 ). נשים בעלות התסמונת הן בעלות גובה נמוך מהממוצע, עקרות ולעיתים אף לוקות בפיגור שיכלי. שכיחות התסמונת 1:1,500 לידות. זיגוטות Y0 לא שורדות.
תעתוק
[בלטינית trans פירושו "לרוחב" או "על-פני" ו- scribere פירושו "לכתוב"] - תהליך, שבו האנזים פולימראז ה - RNA בונה גדיל של RNA על פני אחד הגדילים בסליל כפול של DNA; רצף הבסיסים של התעתיק המתקבל משלים את הרצף של קטע ה - DNA המתועתק.
תעתוק הפכי
תהליך שבו האנזים טרנסקריפטאז הופכי בונה מולקולת DNA על פני תבנית של RNA. מקורו של אנזים זה הוא בנגיפי RNA, וחוקרים העוסקים בטכנולוגיה של DNA רקומביננטי משתמשים בו כדי לבצע תעתוק הופכי של תעתיקי mRNA בשלים כדי לקבל מולקולות cDNA .
תעתיק
רנ"א שנוצר מתעתוק של דנ"א.
תרבית תאים
תאים של בעלי-חיים או של צמח, המתקיימים ומתחלקים לאורך זמן במעבדה (in vitro). כל התאים שבתרבית זהים מבחינה גנטית.
תרגום
סינתזת חלבון: תהליך שבו רצף הבסיסים של מולקולת mRNA מכתיב את הסדר שבו חומצות אמיניות נקשרות זו לזו ויוצרות שרשרת פוליפפטידית. בתהליך התרגום מעורבות גם מולקולות rRNA, t-RNA וכמה אנזימים.