by KhanhDo

Kanji N1-5 có âm thanh

Update Th4-2017: Kênh thảo luận/báo lỗi đây ạ: fb.com/groups/250341362099707/ Phương pháp tượng hình chỉ thích hợp trong giai đoạn đầu. Nếu cố liên tưởng kí tự với 1 thì rất khó khi phải cố nhớ đến cả trăm hình ảnh. Tất cả Kanji nên được học khi được xếp theo bộ, có trật tự và khoa học… More »
5.87k learners 46h avg duration