hazırlayan Memrise İngilizce

Engels 1

290k 3h
hazırlayan Memrise Fransızca

Frans 1

96.2k 3h
hazırlayan Memrise İtalyanca

Italiaans 1

52.9k 3h
hazırlayan Memrise Almanca

Duits 1

50k 3h
hazırlayan Memrise İngilizce

Engels 3

101k 11h
hazırlayan Memrise İngilizce

Engels 4

34.4k 2h
hazırlayan Memrise İngilizce

Engels 2

34k 6h
hazırlayan Memrise Fransızca

Frans 4

18.5k 2h
hazırlayan Memrise Fransızca

Frans 2

13.4k 6h
hazırlayan Memrise Almanca

Duits 4

7.39k 3h
hazırlayan Memrise Japonca

Japans 1

28.4k 4h