hazırlayan Memrise İngilizce

Engels 1

308k 3h
hazırlayan Memrise Fransızca

Frans 1

112k 3h
hazırlayan Memrise İtalyanca

Italiaans 1

61.3k 3h
hazırlayan Memrise Almanca

Duits 1

56.4k 3h
hazırlayan Memrise İngilizce

Engels 3

101k 11h
hazırlayan Memrise İngilizce

Engels 4

38.9k 2h
hazırlayan Memrise Spanish (Spain)

Spaans 4

23.9k 3h
hazırlayan Memrise Fransızca

Frans 4

22.6k 2h
hazırlayan Memrise İngilizce

Engels 2

35.5k 6h
hazırlayan Memrise Fransızca

Frans 2

15k 6h
hazırlayan Memrise Almanca

Duits 4

8.7k 3h
hazırlayan Memrise Japonca

Japans 1

30.9k 4h