hazırlayan Memrise Japonca

Japanese 0

412k 4h
hazırlayan Memrise Japonca

Japanese 2

30.5k 8h
hazırlayan Memrise Almanca

German 1

550k 8h
hazırlayan Memrise Türkçe

Turkish 1

290k 4h
hazırlayan Memrise Rusça

Russian 1

185k 9h
hazırlayan Memrise İtalyanca

Italian 1

242k 8h
hazırlayan Memrise İsveççe

Swedish 1

191k 4h
hazırlayan Memrise Norwegian

Norwegian 1

149k 4h
hazırlayan t92 Spanish (Spain)

Spænska

151 1h