hazırlayan Memrise Japonca

Japanese 0

298k 4h
hazırlayan Memrise Türkçe

Turkish 1

262k 4h
hazırlayan Memrise Japonca

Japanese 2

19.6k 8h
hazırlayan Memrise Almanca

German 1

421k 8h
hazırlayan Memrise İsveççe

Swedish 1

178k 4h
hazırlayan Memrise İtalyanca

Italian 1

182k 8h
hazırlayan Memrise Rusça

Russian 1

135k 9h
hazırlayan Memrise Flemenkçe

Dutch 1

199k 3h