hazırlayan Memrise Japonca

Japanese 0

504k 4h
hazırlayan Memrise Flemenkçe

Dutch 1

244k 3h
hazırlayan Memrise Fransızca

French 1

1.25m 8h
hazırlayan Memrise Türkçe

Turkish 1

326k 4h
hazırlayan Memrise Almanca

German 1

722k 8h
hazırlayan Memrise İtalyanca

Italian 1

316k 8h
hazırlayan Memrise Lehçe

Polish 1

142k 5h