hazırlayan Memrise Japonca

Japanese 0

411k 4h
hazırlayan Memrise Japonca

Japanese 2

30.4k 8h
hazırlayan Memrise Almanca

German 1

549k 8h
hazırlayan Memrise Türkçe

Turkish 1

290k 4h
hazırlayan Memrise İtalyanca

Italian 1

241k 8h
hazırlayan Memrise İsveççe

Swedish 1

190k 4h
hazırlayan Memrise Rusça

Russian 1

185k 9h