hazırlayan Memrise Japonca

Japanese 0

375k 4h
hazırlayan Memrise Japonca

Japanese 2

26.8k 8h
hazırlayan Memrise Türkçe

Turkish 1

280k 4h
hazırlayan Memrise Almanca

German 1

510k 8h
hazırlayan Memrise İtalyanca

Italian 1

218k 8h
hazırlayan Memrise Rusça

Russian 1

169k 9h
hazırlayan Memrise İsveççe

Swedish 1

186k 4h
hazırlayan Memrise Flemenkçe

Dutch 1

211k 3h