hazırlayan Memrise Japonca

Japanese 0

297k 4h
hazırlayan Memrise Japonca

Japanese 2

19.5k 8h
hazırlayan Memrise Türkçe

Turkish 1

262k 4h
hazırlayan Memrise Almanca

German 1

419k 8h
hazırlayan Memrise İsveççe

Swedish 1

177k 4h
hazırlayan Memrise Rusça

Russian 1

134k 9h
hazırlayan Memrise İtalyanca

Italian 1

181k 8h
hazırlayan Memrise Norwegian

Norwegian 1

136k 4h