hazırlayan Memrise Japonca

Japanese 0

310k 4h
hazırlayan Memrise Japonca

Japanese 2

20.8k 8h
hazırlayan Memrise Almanca

German 1

440k 8h
hazırlayan Memrise Türkçe

Turkish 1

265k 4h
hazırlayan Memrise İsveççe

Swedish 1

179k 4h
hazırlayan Memrise Rusça

Russian 1

140k 9h
hazırlayan Memrise İtalyanca

Italian 1

187k 8h
hazırlayan Memrise Flemenkçe

Dutch 1

201k 3h