Level 17 Level 19
Level 18

326 - 350


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
trong trường hợp
In the event of = in case of
nếu
Provided that = as long as = if
chuyên gia trong lĩnh vực
Expert in field of / dispose of
Process ... into /
Process ... into /
acceptable form of payment
acceptable form of payment
hướng dẫn chi tiết
Detailed manual
cây ... phát triển
plants ... grow
kiểm tra định kỳ
Routine inspection
routine task
routine task
tìm cửa hàng
locate a store
làm việc trực tiếp với (sếp)
work directly with
cài đặt hệ thống (máy tính mới)
install system
đây là 1 lời nhắc nhở (bạn chưa đóng tiền điện tháng này)
this is a reminder
bảo mật (thông tin, dữ liệu quan trọng)
strictly confidential
theo như điều khoản của hợp đồng
according to terms of contract
hoàn thành trước thời hạn
complete ahead of schedule
nói ngắn gọn
speak briefly
nhận được tiền đền bù
receive compensation
làm việc độc lập (không cần nhờ ai giúp)
working independently
ảnh hưởng tiêu cực (chơi với bạn xấu)
affect adversely
đọc cẩn thận
read carefully
giảm 10%
10% reduction
ghi chú (lại số điện thoại của ai đó)
make a note of
thuê thêm nhân viên
hire additional worker
giỏi nhất, tốt nhất
the most, the best, the ...est