Level 24 Level 26
Level 25

81 - 100 Audio


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Vinh dự tuyệt vời
Cải thiện dịch vụ
Các tổ chức chính phủ
Phóng viên
Đầu tư tiền
đóng góp rộng lượng
tiểu sử, lai lịch ấn tượng
Công ty hàng đầu
Tung ra sản phẩm mới
Đạt được sự cho phép
Cơ hội việc làm
Cung cấp 1 công việc, 1 vị trí
Bệnh nhân và bác sĩ
Màn trình diễn xuất sắc
Tiến đến bàn
Quy trình phỏng vấn
Tuân theo hướng dẫn
theo như chính sách
Hút thuốc bị cấm
Khách hàng tiềm năng