Level 27 Level 29
Level 28

101 - 120 Audio


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Dự đoán kết quả
Thích cơm hơn phở
ngăn ngừa virus
Thỉnh thoảng xảy ra
Khuyến mãi đặc biệt
Xuất bản tiểu thuyết
Sản xuất 1 sản phẩm
Phương pháp hiệu quả
Trước thứ 2
Công việc cũ, trước đây
Trồng cây
Nhà máy sản xuất
Xuất trình CMND
Giai đoạn mùa đông
Bão xuất hiện
Doanh thu cao nhất, đỉnh
Nổi tiếng cho sự chính xác
Nhân viên về hưu
Bất chấp thời tiết
Lên lịch 1 cuộc họp