Level 33 Level 35
Level 34

141 - 160 Audio


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Giống như các cty khác
Người tìm việc
Đại diện chăm sóc khách hàng
Phục vụ khách hàng
Xe bus trung chuyển
Phòng rộng
Tóm tắt hợp đồng
Tăng đều
Chiến lược quảng cáo
Giỏi bóng đá
Công việc trống
Giỏi nhất trong lĩnh vực của anh ấy
Chuyên gia máy tính
Gia hạn đăng ký (K+...)
Trụ sở chính >< chi nhánh
Nhiều hàng hóa
Kiểm tra kỹ lưỡng
Giám sát sản xuất
Giúp đỡ đồng nghiệp
Giới thiệu, đề xuất 1 nhà hàng