Level 37 Level 39
Level 38

161 - 180 BÀI VỀ NHÀ


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Bay đến HCM qua ĐN
fly to HCM via Da Nang
Đi làm xa đến công ty làm việc
commute to work
Vé miễn phí
complimentary ticket/Complimentary = free = no cost = no charge
Có hiệu lực cho 3 năm
valid for 3 years
Sự kiện sắp diễn ra
upcoming events
Tiến hành luật mới
Implement a new law/Implement = conduct = carry out
Ý tưởng đổi mới
innovative ideas/Innovative = new
Chiến lược quảng cáo
marketing strategy
Tiến hành khảo sát
conduct a survey
Dự án đang diễn ra
on going projects
Giám sát quy trình sản xuất
Oversee manufacturing process = procedure
Văn phòng phẩm
Office supplies
Trân trọng sự giúp đỡ của bạn
appreciates your support/Appreciate = thank / Support = help = assist
Trợ lý của quản lý
manager's assistant/Support = help = assist
Nảy ra ý tưởng mới
comes up with new ideas
Hàng hóa lỗi
defective merchandize
Gây ra vấn đề
cause a problem
Làm lễ kỷ niệm 1 bữa tiệc
celebrate a party = banquet
Buổi lễ khai mạc
opening ceremony
Sự kiện hàng năm
annual events/annual = yearly