Level 42 Level 44
Level 43

201 - 220 Audio


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
ký hợp đồng, thỏa thuận
tặng 1 phần thưởng
Thông tin chính xác
Mua đồ dùng gia đình
Phòng tiếp thị quảng cáo
Giải quyết vấn đề
Miêu tả công việc
Phác thảo 1 hợp đồng
Phê bình 1 bộ phim
con số ước lượng (nạn nhân ...)
Xấp xỉ 3 ngày
Thành lập 1 trung tâm
Hội đồng thành phố
Đủ điều kiện đi lái xe
Tiến hành 1 bài khảo sát
Kết luận cuối cùng
Trả phí
Giao thiết bị
Lối vào trước
Xung đột lịch trình (trùng lịch)