Level 50 Level 52
Level 51

261 - 280 Audio


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
đàm phán hợp đồng
Thông báo cho khách hàng
Giao gói hàng
Đến sớm
Quy trình phỏng vấn
Phòng nhân sự
Xử lý 1 hồ sơ
Giám đốc nhân sự
Được thăng chức giám đốc
Giấy phép đỗ xe
Chính sách bảo vệ
Ngành tài chính
Sơ yếu lý lịch & thư giới thiệu
Dịp đặc biệt
Vay
Cung cấp hạn chế
Trưng bày hàng hóa
Lãi hàng năm
Lỗ
Trình diễn 1 vở kịch