Level 52 Level 54
Level 53

281 - 300 Audio


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Các nhà hàng phổ biến
Mua nguyên vật liệu
Đang xây dựng
Bằng lái xe
Đặt chỗ
Xem lại báo cáo
Đạt được thỏa thuận, hợp đồng
tôi có thể liên lạc tại số phone
Bỏ đồ nội thất đi
Đề xuất 1 kế hoạch
Ghi lại, theo dõi chi phí
Hoàn lại chi phí công tác
Giữ lại hóa đơn
1 nơi an toàn, đảm bảo
Mua bất động sản
Nói rằng
Thông tin cụ thể
Chỉ rõ công việc
Sử dụng 1 cách đúng, chuẩn
Đánh giá 1 hãng hàng không
Những tình huống ngoài dự kiến, bất ngờ
Xung đột lịch trình (trùng lịch)
bộ phim về môi trường
Phát hành tạp chí
Giới thiệu 1 nhà hàng
Áo đỏ chứng tỏ tình yêu
Sự thỏa mãn, hài lòng của khách hàng
Tăng đáng kể
Tiêu chuẩn an toàn
Mẫu sản phẩm