Level 54 Level 56
Level 55

301 - 320 Audio


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Nghỉ ngơi
Sản phẩm độc đáo
Tình nguyện cho 1 công việc
Tạm thời đóng cửa
Thu hồi sản phẩm lỗi
Hàng hóa tốt
Vượt quá tốc độ cho phép
Tăng năng suất của nhân viên
Giám sát sản xuất
Mua hàng hóa
Nhà kho rộng
Sử dụng tài nguyên
Sửa chữa căn phòng
Cửa hàng bán lẻ
Cuộc họp khẩn cấp
Đáp ứng nhu cầu
Giao dịch ngân hàng
Người nhận của bức thư
Đặt phòng
Có quyền