Level 18 Level 20
Level 19

541 - 570


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
I’ll put him on.
Tôi sẽ nối máy với ông ấy.
Speaking.
Tôi nghe.
Who’s calling?
Ai gọi thế?
Hold the line, please.
Xin vui lòng giữ máy.
One moment, please.
Xin đợi một chút.
I’ll call back later.
Tôi sẽ gọi lại sau.
Thanks for calling.
Cám ơn vì đã gọi.
How much is a first class stamp?
Gía tem hạng nhất bao nhiêu?
I’d like an envelope, please.
Tôi muốn mua một chiếc bì thư.
How many would you like?
Anh/ chị muốn bao nhiêu?
Can you put it on the scales, please?
Anh đặt nó lên cân giùm.
Where is the postbox?
Hòm thư bưu điện ở đâu vậy?
I would like to pay the bill.
Tôi muốn thanh toán hóa đơn này.
Do you sell postcards?
Ông có bán bưu thiếp không?
Can you fill in this form, please?
Vui lòng điền vào mẫu đơn này.
Please fill out this form.
Làm ơn điền vào mẫu đơn này.
I’d like it to get there tomorrow.
Tôi muốn nó tới nơi ngày mai.
I’d also like to mail this letter.
Tôi cũng muốn gửi lá thư này.
Do you need to buy stamps?
Bạn có cần mua tem không?
What’s the room rate?
Giá phòng là bao nhiêu?
The rate is 55 dollars.
Giá 55 đô la.
How many nights will you be staying?
Bạn sẽ ở đây mấy đêm?
We have wireless.
Chúng tôi có mạng không dây.
I'd like a room, please.
Tôi muốn đặt một phòng.
It’s on the 5th floor.
Nó ở trên tầng 5.
Here’s your key.
Đây là chìa khóa phòng.
You sign here, please.
Anh hãy kí vào đây.
What time is checkout?
Thanh toán phòng lúc mấy giờ?
It’s on Lê Duẩn Street.
Nó nằm trên đường Lê Duẩn.
You should go straight.
Anh nên đi thẳng.