Level 6 Level 8
Level 7

181 - 210


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
I'm absolutely positive.
Tôi hoàn toàn chắc chắn.
I'm fairly certain.
Tôi khá chắc chắn.
It must be right.
Đúng là như thế.
I know.
Tôi biết.
It's definitely true.
Điều đó hoàn toàn đúng.
Are you sure?
Anh có chắc không?
I'm a hundred percent certain.
Tôi chắc chắn 100%.
I'm convinced.
Tôi chắc chắn.
He makes a penalty kick.
Anh ấy đá cú phạt đền.
A goalkeeper can catch the ball.
Thủ môn có thể bắt quả bóng đó.
The game can go into extra time.
Trận đấu sẽ đá thêm giờ.
She tries to soothe me.
Cô ấy cố gắng xoa dịu tôi.
Let’s overcome the sadness.
Hãy vượt qua nỗi buồn.
Let's have fun.
Hãy vui lên bạn nhé.
Cheer up.
Hãy vui lên.
Let Let the good times roll.
Chúng ta hãy vui lên.
Could you tell me where the milk is?
Vui lòng chỉ tôi chỗ bán sữa.
Are you being served?
Có ai phục vụ anh chưa?
Could I have a carrier bag, please?
Cho tôi xin một cái túi đựng.
Where is the cashier?
Quầy thu ngân ở đâu vậy?
Cash only.
Chỉ thanh toán bằng tiền mặt.
Where can I find the checkout?
Quầy thanh toán ở đâu?
This is for basket only.
Chỗ này chỉ giành để đựng giỏ.
May I sit here?
Tôi có thể ngồi đây không?
Is it okay if I sit here?
Tôi ngồi đây được không?
Go head.
Cứ tự nhiên.
No problem.
Không thành vấn đề.
Of course.
Dĩ nhiên rồi.
Hang on a moment.
Đợi tí.
Give us a second.
Chờ chúng tôi một lát.