Level 13 Level 15
Level 14

Познакомься с моей командой


8 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
ano hito tachi wa dare desu ka?
кто они?
kono hito wa watashi no okāsan desu
это моя мама
kono hito wa watashi no ani desu
он - мой (старший) брат
sono hito wa watashi no musume dewa arimasen
это не моя дочь
kono hito wa nihon shusshin no watashi no tomodachi desu
это мой друг из Японии
Shō san wa kanojo ga imasu ka?
есть ли у господина Шо девушка?
Riho san no kareshi wa shigoto o shite imasu ka?
у парня госпожи Рихо есть работа?
Suzuki san wa ofisu de hatarai te imasu
господин Сузики работает в офисе