Level 12 Level 14
Level 13

SOCIETY


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
social services
cơ quan an sinh xã hội
domestic violence
bạo lực gia đình
social conscience
ý thức xã hội
social networking sites
trang mạng xã hội
social and community centres
trung tâm văn hóa cộng đồng
a multicultural society
xã hội đa văn hóa
minority groups
dân tộc thiểu số
segregate somebody from somebody
cô lập một ai đó
to discriminate on the grounds of something
phân biệt đối xử
be a form of racial
một dạng kỳ thị
colour bar
rào cản màu da
asylum seeker
người xin tị nạn
to grant refugee status
được trao quyền tị nạn
to deport somebody
trục xuất ai đó
to be prejudiced against somebody
có định kiến chống lại ai đó
to integrate into society
hòa nhập vào xã hội
to be socially acceptable
được xã hội chấp nhận
to develop social skills
phát triển các kỹ năng xã hội
to be poverty-stricken
có hoàn cảnh kinh tế đặc biệt khó khăn
economic migrants
di dân kinh tế
the consumer society
xã hội tiêu thụ
an egalitarian society
xã hội bình đẳng
social mobility
sự dịch chuyển xã hội
the migration of labour
sự dịch chuyển lao động
sweated labour
lao động chân tay
socio-economic changes
các thay đổi về kinh tế - xã hội
the grass roots
tầng lớp thấp
industrial action
đình công
a sit-in
cuộc biểu tình ngồi
an outcry
sự phản đối kịch liệt, la ó