Level 2 Level 4
Level 3

Tiếp Xăng Từ Vựng: Kinh Doanh


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
an administration
chính quyền
an organisation
tổ chức
an issue
một vấn đề
a rate
tỉ lệ
a percent
một phần trăm
a contract
hợp đồng
a company
một công ty
a CEO
tổng giám đốc
a term
điều khoản; thời hạn
terms and conditions
điều khoản và điều kiện
to sign
to develop
phát triển
to develop at a ... rate
phát triển với mức ...
to decide
quyết định
to grow
lớn lên; nuôi dưỡng
to grow by ... percent
tăng thêm ... phần trăm
governmental
thuộc về chính phủ
private
cá nhân; riêng tư
public
của công
the public
công chúng
legal
hợp pháp
illegal
bất hợp pháp
commercial
thương mại
fast
nhanh
at all
một chút nào