Level 44 Level 46
Level 45

Thời Gian và Không Gian


23 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
shíjiān
thời gian
xiǎoshí
giờ
fēnzhōng
phút
miǎo
giây
yíkèzhōng
15 phút
yùyuē
cuộc hẹn
yuēhuì
hẹn hò
rìqī
ngày
kāihuì
họp
chà
khác nhau; sai biệt
shíhou
khoảnh khắc; giai đoạn
shénme shíhòu
khi nào
...diǎnzhōng
... giờ (đồng hồ)
xiànzài
hiện tại
jídiǎn
mấy giờ?
xiànzài jí diǎn?
bây giờ là mấy giờ?
liǎng
hai; đôi; cặp
liǎngdiǎn zhōng
hai giờ (đồng hồ)
xiànzài bādiǎn sānshí
bây giờ là tám giờ ba mươi
chà shífēn liángdiǎn
bây giờ là hai giờ kém mời
wúdiǎn líng liùfēn
năm giờ sáu phút
chídào
đến muộn
zǎodào
đến sớm