Level 4 Level 6
Level 5

Tiếp Năng Lượng


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
zhè shì gěi nǐ de
cái này dành cho bạn
zhè shì gěi wǒ de ma?
cái này cho tôi à?
yìbēi
một cốc
yìpíng
một chai
qǐng gěi wǒ yìpíng jiǔ, xièxie
xin cho tôi một chai bia, cảm ơn
nǐ xiǎngyào shénme?
bạn muốn gì?
wǒ yě yào
tôi cũng muốn (cái đó)
wǒ yě xiǎngyào nàgè
tôi cũng muốn cái đó
nǐmen yǒu bīngshuǐ ma?
bạn có nước đá không?
zhíyǒu
chỉ; chỉ có
wǒmen zhíyǒu rèshuǐ
chúng tôi chỉ có nước nóng thôi
nǐmen yǒu tiándiǎn ma?
các bạn có món tráng miệng gì không?
wǒmen shénme yě méiyǒu
chúng tôi không có gì hết
dāngrán yǒu
tất nhiên là có
wǒmen dāngrán yǒu mǐfàn!
tất nhiên chúng tôi có cơm!