Level 6 Level 8
Level 7

Con Số


8 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
shíyī
mười một; 11
shíèr
mười hai; 12
shíqī
mười bảy; 17
èrshí
hai mươi; 20
shíwǔ bēi jiǔ
mười lăm chén rượu
shuāng
đôi
shíbā shuāng kuàizi
mười tám đôi đũa
shíjiǔ gè rén
mười chín người