Level 30 Level 32
Level 31

Nói như Dân Địa Phương


8 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
nǚshìmen xiānshengmen...
thưa các ông các bà ...
cóngqián...
ngày xưa ...
cóng cǐ
kể từ đây; kể từ đó
xìng fú
hạnh phúc
cóngcǐ tāmen guò shàng le xìngfú de shēnghuó
kể từ đó họ sống một cuộc sống hạnh phúc
xiū xiǎng!
đừng tưởng tượng!
ā, duì le...
à đúng rồi, ...
zāo le!
ôi không!