Level 6 Level 8
Level 7

Tiếp Năng Lượng


11 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
wǒmen xiǎng chī diǎn dōngxi
chúng tôi muốn ăn một chút gì đó
wǒmen xiǎng chī diǎn zǎocān
chúng tôi muốn ăn sáng
nǐ xiǎng zài hē diǎn píjiǔ ma?
bạn có muốn uống thêm một chút bia không?
níhǎo, mǎidān!
xin lỗi, cho hoá đơn!
wǒ lái mǎidān ba
để tôi thanh toán hóa đơn
wǒ qǐngkè!
tôi mời!
dài
mang; thắt lưng
wǒ méi dài xiànjīn
tôi không mang tiền
kěyǐ shuākǎ ma?
quẹt thẻ được không?
zhǐnéng
chỉ có thể
duìbùqǐ, zhǐnéng fù xiànjīn
xin lỗi, chỉ có thể trả tiền mặt