Level 16 Level 18
Level 17

Tiếp Xăng Từ Vựng: Thực Hiện Nhiệm Vụ


16 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
적군
kẻ thù
입장
lập trường
우선 사항
sự ưu tiên
재난
thiên tai
행동 방침
một đường lối hành động
방어
sự phòng thủ
전략
chiến lược
자원
tài nguyên
임무
nhiệm vụ
목적
mục đích
유용하다
có ích
~이 적어지다
sắp hết ...
~ 다 써버리다
bị hết ...
시간 안에 해내다
kịp thời gian
극복하다
vượt qua
완료하다
hoàn thành