Level 17 Level 19
Level 18

Giá Như ...


5 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
만일 당신이 그곳에 있었다면 당신도 그 이야기를 들었을 거예요
nếu bạn ở đó thì bạn đã có thể nghe câu chuyện ấy
만일 우리가 더 많은 달걀을 샀었다면, 우리는 케이크를 만들 수 있었을 거예요
nếu chúng ta mua thêm nhiều trứng thì chúng ta đã có thể làm bánh
만일 당신이 그곳에 있었다면 나는 당신의 입장 역시 들었을 거예요
nếu bạn ở đó thì tôi cũng đã nghe lập trường của bạn
만일 당신이 단지 문자만 했었다면 나는 그렇게 걱정하지는 않았을 거예요
nếu bạn chỉ gửi một tin nhắn thì tôi đã không quá lo lắng
만일 그가 그의 문제들을 처리했었다면 그는 괜찮았을 거예요
nếu anh ấy đã xử lý các vấn đề của mình thì anh ấy đã ổn rồi