Level 2
Level 1

Growing up


49 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
adolescence
tuổi vị thành niên
adulthood
trưởng thành
bond
liên kết
brotherhood
tình anh em
character
tính cách
childhood
thời thơ ấu
conflict
cuộc xung đột
fatherhood
làm cha
instinct
bản năng
interaction
sự tương tác
motherhood
làm mẹ
nature
Thiên nhiên
resemblance
sự giống nhau
rivalry
sự cạnh tranh
sibling
anh chị em ruột
temperament
tính cách
ties
gắn kết
upbringing
nuôi dưỡng
extended family
gia đình nhiều thế hệ
family gathering
Họp gia đinh
immediate family
gia đình ruột thịt (bao gồm ba, mẹ & anh chị em ruột)
maternal instinct
bản năng làm mẹ
sibling rivalry
tranh chấp giữa anh chị em
stable upbringing
nuôi dưỡng ổn định
striking resemblance
tương đồng nổi bật
close-knit
Khăng khít
maternal
Thuộc về mẹ
parental
Thuộc về cha mẹ
rewarding
xứng đáng
accommodate
chứa
adopt
chấp nhận
break down
phá vỡ
endure
chịu đựng
establish
thành lập
have sth in common
Có điểm chung
inherit
thừa kế
chaotic
hỗn loạn
nurture
Nuôi dưỡng
alike
như nhau
play a role
đóng một vai trò
paddling pool
bể vầy
relate to sb
liên quan đến sb
sophisticated
tinh vi
tone
giọng điệu, tinh thần
competency
năng lực
coordinate
điều phối
recruitment
tuyển dụng
hand down sth
Nộp gì đó
enrol
ghi danh