Level 14 Level 16
Level 15

The Green Revolution


47 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
biodiversity
đa dạng sinh học
deforestation
phá rừng
ecosystem
hệ sinh thái
emission
khí thải
erosion
sự xói mòn
exhaust
Làm kiệt quệ
food chain
Chuỗi thức ăn
fumes
khói
impact
ảnh hưởng
pollutant
chất gây ô nhiễm
refuse
Đồ thải, đồ bỏ đi
achievable
có thể đạt được
advantageous
thuận lợi
at risk
Trong tình trạng nguy hiểm
chronic
mãn tính
conceivable
có thể tưởng tượng được
devastating
tàn phá
environmentally friendly
thân thiện với môi trường
fruitless
không kết quả
futile
vô ích
immune
miễn dịch
impracticable
Không thể thực hiện được
improbable
không thể xảy ra
irreparable
không thể khắc phục
irreplaceable
không thể thay thế
irreversible
không thể đảo ngược
liable
chịu trách nhiệm
pervasive
phổ biến
pointless
vô nghĩa
pristine
nguyên sơ
questionable
nghi vấn
sustainable
bền vững
taxing
đánh thuế
unattainable
không thể đạt được
unlikely
không chắc
unprecedented
chưa từng thấy
worthwhile
đáng giá
confront
đối đầu
contaminate
làm ô uế
dispose of sth
Vứt bỏ sth
inexorable
không thể lay chuyển
inevitable
chắc chắn xảy ra
quest
Sự truy lùng
insurmountable
không thể vượt qua
insoluble
không giải quyết được
omnipresent
ở khắp nơi
shred
cắt nhỏ