Level 5 Level 7
Level 6

Part 06


12 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
chip in
chi tiền
drop someone off
thả một ai đó xuống một nơi nào đấy
What's the difference between A and B?
Khác biệt giữa A và B là gì?
end up doing something
cuối cùng cũng làm một điều gì đó
you shouldn't have
dùng khi được người khác tặng quà
the day after tomorrow
ngày kia
take turns doing something
quay lại làm việc gì đó
remind someone to
nhắc nhở ai để nhớ
fed up with something
không thích gì đó
as long as
ngay khi
good at something
mạnh (giỏi) về điều gì đó
so far, so good
cho đến nay mọi thứ đều tốt