Level 5 Level 7
Level 6

Lesson 6


16 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
chiefly
trước nhất là, chủ yếu là
coarse
nhám, xù xì
commonplace
tầm thường, cũ rích
comparatively
tương đối
conventional
thường, theo tập quán, theo tục lệ
curious
ham hiểu biết, thọc mạch
exceedingly
quá chừng, cực kì
exclusively
dành riêng
immense
mênh mông, bao la, rộng lớn
indeed
thật vậy, quả thật
rigid
khắt khe
routinely
thông thường, thường lệ
sufficiently
đủ, thích đáng
visibly
một cách rõ ràng, hiển nhiên
vision
tầm nhìn
visionary
nhìn xa trông rộng