Level 2 Level 4
Level 3

WARRANTIES


12 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
characteristic
Đặc trưng, đặc thù, đặc điểm, cá biệt
consequence
hậu quả, kết quả, hệ quả , tầm quan trọng , tính trọng đại
consider
cân nhắc, suy xét, suy nghĩ một cách cẩn thận, lưu ý, quan tâm
cover
che, phủ, trùm, bọc, bao gồm
expiration
sự mãn hạn, sự hết hạn, sự kết thúc
frequently
thường xuyên, một cách thường xuyên
imply
nói bóng gió, ám chỉ
promise
hứa hẹn, can đoan, bảo đảm
protect
Bảo vệ, bảo hộ, che chở
reputation
danh tiếng, thanh danh
require
đòi hỏi, yêu cầu, cần phải
variety
đa dạng