Level 4 Level 6
Level 5

Ngày 9-10


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
upcoming
(adj) sắp diễn ra
issue
(n/v) vấn đề, số báo/phát hành, ban hành
Term(s)
(n) điều khoản, điều kiện
retail
(n/v) Việc bán lẻ/bán lẻ
applicant
(n) người nộp đơn, ứng viên
model
(n) mẫu sản phẩm, người mẫu
estimate
(n/v) bảng báo giá, bản dự tính/ước lượng, ước tính
intend
(v) dự định, dự tính
property
(n) Tài sản, khu đất, bất động sản
specific
(adj) cụ thể
preference (for)
(n) sự ưa chuộng, ưu tiên
deal (with)
(v) xử lý, bàn về, đối mặt với vấn đề gì
condition
(n) điều kiện
contribute
(v) đóng góp
impress
(v) làm ấn tượng, gây ấn tượng
apartment
(n) căn hộ chung cư
Distribute
(v) phân phối, phân phát
Highly
(adv) rất (very)
Strategy
(n) chiến lược
immediately
(adv) ngay lập tức