Level 8 Level 10
Level 9

Writing task 1 - Key notes


8 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Type of diagram
Loại biểu đồ. Bạn đã chỉ ra loại biểu đồ/hình/bảng có trong bài chưa?
The correct tense
Đúng thì. Bạn đã chỉ ra chính xác dữ liệu trong bài thuộc về quá khứ, hiện tại hay tương lai chưa? Cần sử dụng đúng thì và chỉ rõ thời gian cụ thể trong bài viết
The subjects
Đối tượng. Bạn đã chỉ ra tất cả các đối tượng có trong đề bài? Kể cả khi trong bảng, biểu đồ có đến 8 nước khác nhau, bạn vẫn cần phải nhắc đến tất cả trong bài viết
Units
Đơn vị.Bạn đã thêm thông tin về các đơn vị? Có rất nhiều đơn vị về thời gian (ngày/tháng) tiền hoặc đơn giản chỉ là số. Để làm việc này, bạn cần đọc các trục x, y một cách cẩn thận
highs and lows/beginnings and ends/biggest and smallest
Cao và thấp/bắt đầu và kết thúc/lớn nhất và nhỏ nhất. Bạn đã thêm các thông tin "đặc biệt" trong biểu đồ? Gần như tất cả các biểu đồ, bảng đều có các thông tin này. Trong trường hợp có quá nhiều tt như vậy, bạn phải lựa chọn.
Pattern and trend
Dạng mô hình và xu hướng. Bạn có thấy xu hướng nao không? Trong các dạng biểu đồ, việc chỉ ra xu hướng chung "đi lên" hoặc "đi xuống" rất quan trọng. Các bạn google bằng hình ảnh từ "pattern" để hiểu hơn nhớ :D
exception
Ngoại lệ. Trong biểu đồ có trường hợp ngoại lệ nào không? Nếu có, rất nên bổ sung thông tin này
Ordering information
Sắp xếp thông tin. Bắt đầu với các thông tin quan trọng, xu hướng chung sau đó đến các trường hợp ngoại lệ. Nhóm các nội dung tương đồng. Đi từ to nhất đến nhỏ nhất. Đi từ đầu kỳ đến cuối kỳ