Level 25 Level 27
Level 26

Lesson 26: Property and Departments


12 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Adjacent
adj. next to (ngay cạnh, liền kề)
Collaboration
n. the act of working with someone (sự hợp tác, cộng tác)
Concentrate
v. to focus, to think about (trọng tâm, tập trung)
Conducive
adj. Contributing to; leading to (có ích, có lợi; cho phép, giúp cho (điều gì xảy ra))
Disruption
n. interruption, disturbance (‹sự› đập gãy, phá vỡ; ‹sự/tình trạng› rối loạn, gián đoạn)
Hamper
v. to impede or interfere (làm vướng, gây vướng; cản trở, gây trở ngại)
Inconsiderately
adv. rudely, impolitely (thiếu suy nghĩ, khinh suất;thô bạo, khiếm nhã, bất lịch sự)
Lobby
n. an anteroom, foyer, or waiting room (n: hành lang, phòng chờ; v: vận động hành lang)
Move up
v. to advance, improve position (tiến lên, thăng tiến)
Open to
adj. receptive to; vulnerable (dễ dàng hoặc sẵn sàng tiếp thu/tiếp nhận điều gì; ứng xử có nhược điểm khiến cho dễ bị công kích)
Opt
v. to choose, to decide on (chọn lựa)
Scrutiny
n. close, careful examination (sự nhìn chăm chú; xem xét/kiểm tra kỹ lưỡng, nghiên cứu cẩn thận)