Level 1 Level 3
Level 2

BS 1 Unit 2 R


61 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
order
đặt hàng, đơn đặt hàng, thứ tự
submit
nộp
figure
con số, số liệu
supervisor
người giám sát
document
tài liệu
deliver
phân phát
delivery
việc phân phát
speech
bài phát biểu
refuse
từ chối
implement
thi hành
implementation
việc thi hành
receive
nhận
receipt
hóa đơn
necessary
cần thiết
support
hỗ trợ
notify
thông báo
notification
sự thông báo
client
khách hàng
product
sản phẩm
accommodate
cung cấp chỗ ở
explain
giải thích
explanation
lời giải thích
choose
chọn
choice
sự lựa chọn
arrive
đến
insert
chèn
various
đa dạng
style
phong cách
prevent
ngăn chặn
accident
tai nạn
personnel office
phòng NS
deadline
hạn chót
machine
máy móc
renew
làm mới
contract
hợp đồng
complaint
lời phàn nàn
party
bên (bên A bên B)
budget
ngân sách
provider (supplier)
nhà cung cấp
financial
tài chính
prepare
chuẩn bị
through
thông qua
survey
khảo sát
express mail
thư chuyển phát nhanh
head office
văn phòng chính
performance
buổi trình diễn
postpone
trì hoãn
due to
do
consider
cân nhắc
bonus
thưởng
include
bao gồm
policy
chính sách
legal advisor
cố vấn pháp lý
request
yêu cầu
candidate
ứng cử viên
recently
gần đây
launch
thực hiện
qualified
chất lượng
provide
cung cấp
feedback
phản hồi
interested in
quan tâm, thích thú