1
Ready to learn
Thiên Văn Học- 1_January 2002 from sentence 10-19
2
Ready to learn
Thiên Văn Học-2_PRACTICE TEST 64 12-21
3
Ready to learn
Thiên Văn Học-3_PRACTICE TEST 21 22-31
4
Ready to learn
Thiên Văn Học-4_PRACTICE TEST 27 9-19
5
Ready to learn
Thiên Văn Học-5_PRACTICE TEST 61 Passage 4
6
Ready to learn
Thiên Văn Học-6_PRACTICE TEST 07 41-50
7
Ready to learn
Thiên Văn Học-7_PRACTICE TEST 23 12-20
8
Ready to learn
Thiên Văn Học-8_PRACTICE TEST 57 Passage 2
9
Ready to learn
Thiên Văn Học-9_PRACTICE TEST 30 39-50
10
Ready to learn
Thiên Văn Học-10_PRACTICE TEST 58 Passage 3
11
Ready to learn
Thiên Văn Học-11_PRACTICE TEST 19 23-33
12
Ready to learn
Thiên Văn Học-12_PRACTICE TEST 53 Passage 3
13
Ready to learn
Thiên Văn Học-13_PRACTICE TEST 66 22-31
14
Ready to learn
Động Vật-14_TEST 01 May 2004 1-10
15
Ready to learn
Địa Chất-15_TEST 01 May 2004 41- 50
16
Ready to learn
In Ấn-16_TEST 01 May 2004 11-21
17
Ready to learn
Nông Nghiệp-17_TEST 01 May 2004 22-31
18
Ready to learn
(PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG)18_TEST 01 May 2004 32-40
19
Ready to learn
(XUẤT KHẨU; CÔNG NÔNG NGHIỆP ) 19_TEST 02 January
20
Ready to learn
Động Vật-20 TEST 02 January 2003 11-19
21
Ready to learn
(CHÍNH TRỊ; CHIẾN TRANH) 21_TEST 02 January 2003 2
22
Ready to learn
(dầu mỏ; đại dương) 22_TEST 02 January 2003 31-39
23
Ready to learn
Nghệ Thuật, Âm Nhạc-23_TEST 02 January 2003 40-50
24
Ready to learn
Động Vật-24_TEST 03 August 20031-11
25
Ready to learn
Nông Nghiệp-TEST 25_03 August 2003 12-20
26
Ready to learn
(khí hậu)26_TEST 03 August 2003 21-29
27
Ready to learn
(ánh sáng; đèn flash)27_TEST 03 August 2003 30-40
28
Ready to learn
Nghệ Thuật, Âm Nhạc-28_TEST 03 August 2003 41-50
29
Ready to learn
Thiên Văn Học-29_TEST 04 October 2003 1-9
30
Ready to learn
Nông Nghiệp-30_TEST 04 October 2003 10-19
31
Ready to learn
Động Vật-31_TEST 04 October 2003 20-29
32
Ready to learn
BẮC MỸ_32_TEST 04 October 2003 30-39
33
Ready to learn
Nghệ Thuật, Âm Nhạc-33_TEST 04 October 2003 40-50
34
Ready to learn
CÔNG CỘNG; CÔNG VIÊN _34_TEST 05 January 2002 1-9
35
Ready to learn
Động Vật-35_TEST 05 January 2002 20-29
36
Ready to learn
Hoa_TEST 36_05 January 2002 30-39
37
Ready to learn
Động Vật-37_TEST 05 January 2002 40-50
38
Ready to learn
Nghệ Thuật, Âm Nhạc-38_TEST 06 May 2002 1-9
39
Ready to learn
BABY_39_TEST 06 May 2002 10-20
40
Ready to learn
ĐẤT ĐÁ_40_TEST 06 May 2002 21-29
41
Ready to learn
Động Vật-41_TEST 06 May 2002 30-40
42
Ready to learn
Nông Nghiệp-42_TEST 06 May 2002 41-50
43
Ready to learn
kỹ thuật sản xuất; đồ gốm_43_TEST 07 August 2002 1
44
Ready to learn
Thực Vật_44_TEST 07 August 2002 10-19
45
Ready to learn
ĐỘNG VẬT_TUYỆT CHỦNG_45_07 August 2002 20-30
46
Ready to learn
BẦU KHÍ QUYỂN_46_TEST 07 August 2002 31-40
47
Ready to learn
NÔNG NGHIỆP_47_TEST 08 September 2002 1-10
48
Ready to learn
ĐỒ GỐM_48_TEST 08 September 2002 11-21
49
Ready to learn
KHẢO CỔ_49_TEST 08 September 2002 22-31
50
Ready to learn
ĐỘNG THỰC VẬT_50_TEST 08 September 2002 32-40
51
Ready to learn
ĐỘNG THỰC VẬT_51_TEST 08 September 2002 41-50
52
Ready to learn
ĐỘNG THỰC VẬT_52_PRACTICE TEST 09 October 2002 1-9
53
Ready to learn
KHÍ HẬU; THỜI TIẾT_53_PRACTICE TEST 09 October 200
54
Ready to learn
ĐỘNG VẬT_54_TEST 09 October 2002 20-30
55
Ready to learn
NGHỆ THUẬT_55_TEST 09 October 2002 31-39
56
Ready to learn
BĂNG_56_TEST 09 October 2002 40-50
57
Ready to learn
CÔNG VIÊN; CÔNG CỘNG_57_TEST 10 January 2001 1-9
58
Ready to learn
NGHỆ NHÂN_58_10 January 2001 10-17
59
Ready to learn
THÀNH THỊ_59_TEST 10 January 2001 18-28
60
Ready to learn
THIÊN HÀ; VŨ TRỤ_60_TEST 10 January 2001 29-40
61
Ready to learn
NGHỆ THUẬT_61_TEST 10 January 2001 41-50
62
Ready to learn
NÔNG;CÔNG NGHIỆP_62_TEST 11 May 2001 1-10
63
Ready to learn
ĐỘNG VẬT_63_TEST 11 May 2001 11-20
64
Ready to learn
NGHỆ THUẬT_64_TEST 11 May 2001 21-30
65
Ready to learn
ĐẠO ĐỨC_65_TEST 11 May 2001 31-40
66
Ready to learn
KHÍ HẬU_66_TEST 11 May 2001 41-50
67
Ready to learn
ĐỒ GỐM_67_TEST 12 August 2001 1-9
68
Ready to learn
ĐỘNG VẬT_68_TEST 12 August 2001 10-19
69
Ready to learn
CÔNG NGHIỆP; KHOA HỌC; CÔNG NGHỆ_69_TEST 12 August
70
Ready to learn
VĂN HOC; NGHỆ THUẬT_70_TEST 12 August 2001 29-39
71
Ready to learn
THÀNH PHỐ_71_TEST 12 August 2001 40-50
72
Ready to learn
ÂM NHẠC_72_TEST 13 October 2001 1-9
73
Ready to learn
ĐỘNG VẬT_73_TEST 13 October 2001 10-19
74
Ready to learn
SÔNG BĂNG_74_TEST 13 October 2001 20-29
75
Ready to learn
IN ẤN_75_TEST 13 October 2001 30-39
76
Ready to learn
CÔNG NGHIỆP_76_TEST 13 October 2001 40-50
77
Ready to learn
NÔNG NGHIỆP;CHỢ_77_TEST 14 January 2000 1-10
78
Ready to learn
ĐỘNG VẬT_78_TEST 14 January 2000 11-22
79
Ready to learn
ĐẤT_79_TEST 14 January 2000 23-33
80
Ready to learn
LỜI NÓI; ÂM THANH_80_TEST 14 January 2000 34-43
81
Ready to learn
trường học_81_TEST 14 January 2000 44-50
82
Ready to learn
ĐỘNG VẬT_82_TEST 15 May 2000 1-9
83
Ready to learn
VĂN HỌC; NGHỆ THUẬT_83_TEST 15 May 2000 10-19
84
Ready to learn
NGHỆ THUẬT_84_TEST 15 May 2000 20-29
85
Ready to learn
SÔNG BĂNG_85_TEST 15 May 2000 30-40
86
Ready to learn
LEADER_86_TEST 15 May 2000 41-50
87
Ready to learn
ĐỘNG VẬT_87_TEST 16 August 2000 1-8
88
Ready to learn
THÀNH THỊ_88_TEST 16 August 2000 9-19
89
Ready to learn
NÔNG NGHIỆP_89_TEST 16 August 2000 20-28
90
Ready to learn
THỨC ĂN_90_TEST 16 August 2000 29-39
91
Ready to learn
ĐỒ GỐM_91_TEST 16 August 2000 40-50
92
Ready to learn
THỨC ĂN_92_TEST 17 October 2000 1-10
93
Ready to learn
LÒ SƯỞI_93_TEST 17 October 2000 11-20
94
Ready to learn
ĐỘNG VẬT_94_TEST 17 October 2000 21-29
95
Ready to learn
GIỜ LÀM VIỆC_95_TEST 17 October 2000 30-40
96
Ready to learn
CÔNG NGHIỆP_96_TEST 17 October 2000 41-50
97
Ready to learn
ĐAN LÁT_97_TEST 18 January 1999 1-12
98
Ready to learn
ĐẤT; ĐÁ_98_TEST 18 January 1999 13-20
99
Ready to learn
THÀNH THỊ_99_TEST 18 January 1999 21-33
100
Ready to learn
QUYẾT ĐỊNH_100_TEST 18 January 1999 34-44
101
Ready to learn
Y TẾ_101_TEST 18 January 1999 45-50
102
Ready to learn
NGHỆ THUẬT; TRANH_102_TEST 19 May 1999 1-9
103
Ready to learn
CHÍNH TRỊ_103_TEST 19 May 1999 10-22
104
Ready to learn
CÔNG NÔNG NGHIỆP_104_TEST 19 May 1999 34-44
105
Ready to learn
ĐỘNG VẬT_105_TEST 19 May 1999 45-50
106
Ready to learn
NGHỆ THUẬT_106_TEST 20 August 1999 1-10
107
Ready to learn
THỰC VẬT; NẤM_107_TEST 20 August 1999 11-22
108
Ready to learn
VIATAMIN; DINH DƯỠNG_108_TEST 20 August 1999 23-33
109
Ready to learn
ĐẤT; ĐÁ_109_TEST 20 August 1999 34-43
110
Ready to learn
THÀNH THỊ_110_TEST 20 August 1999 44-50
111
Ready to learn
CHẤT HÓA HỌC_111_TEST 21 October 1999 1-10
112
Ready to learn
ĐỘNG VẬT_112_TEST 21 October 1999 11-21
113
Ready to learn
NGHỆ THUẬT; TRANH_113_TEST 21 October 1999 32-42
114
Ready to learn
CHÍNH TRỊ_114_TEST 21 October 1999 43-50
115
Ready to learn
Báo chí_115_TEST 22 January 1998 1-9
116
Ready to learn
thủy tinh_116_TEST 22 January 1998 10-19
117
Ready to learn
HÓA THẠCH_117_TEST 22 January 1998 20-30
118
Ready to learn
ĐỘNG THỰC VẬT_118_TEST 22 January 1998 31-40
119
Ready to learn
ÂM NHẠC_119_TEST 22 January 1998 41-50
120
Ready to learn
nông nghiệp_120_TEST 23 May 1998 1-11
121
Ready to learn
len_121_TEST 23 May 1998 21-30
122
Ready to learn
thực vật_122_TEST 23 May 1998 31-40
123
Ready to learn
nông nghiệp_123_TEST 23 May 1998 41-50
124
Ready to learn
lửa; chất đốt_124_TEST 24 August 1998 1-10
125
Ready to learn
sắt_125_TEST 24 August 1998 11-22
126
Ready to learn
thiên hà; vũ trụ_126_TEST 24 August 1998 23-32
127
Ready to learn
ĐỘNG VẬT_127_TEST 24 August 1998 33-41
128
Ready to learn
ý thức; hệ sinh thái_128_TEST 24 August 1998 42-50
129
Ready to learn
nội thất_129_TEST 25 October 1998 1-10
130
Ready to learn
chính trị; quân sự_130_TEST 25 October 1998 11-20
131
Ready to learn
hóa thạch_131_TEST 25 October 1998 21-30
132
Ready to learn
nhà ở; trung cư_132_TEST 25 October 1998 31-40
133
Ready to learn
tuyết; băng_133_TEST 25 October 1998 41-50
134
Ready to learn
NƯỚC_134_TEST 26 December 1998 1-9
135
Ready to learn
ĐỘNG VẬT HOANG DÃ_135_TEST 26 December 1998 10-19
136
Ready to learn
THÀNH THỊ; NÔNG THÔN_136_TEST 26 December 1998 20-
137
Ready to learn
NGHỆ THUẬT; TRANH_137_TEST 26 December 1998 30-39
138
Ready to learn
ĐƯỜNG SẮT_138_TEST 26 December 1998 40-50
139
Ready to learn
NÔNG NGHIỆP_139_TEST 27 January 1997 1-8
140
Ready to learn
ĐIÊU KHẮC_140_TEST 27 January 1997 20-28
141
Ready to learn
ĐỘNG VẬT_141_TEST 27 January 1997 29-39
142
Ready to learn
NHÀ Ở_142_TEST 27 January 1997 40-50
143
Ready to learn
ĐIÊU KHẮC_143_TEST 28 May 1997 1-8
144
Ready to learn
ĐỘNG VẬT_144_TEST 28 May 1997 9-19
145
Ready to learn
ĂN UỐNG_145_TEST 28 May 1997 20-30
146
Ready to learn
KHOA HỌC_146_TEST 28 May 1997 31-38
147
Ready to learn
THÀNH THỊ_147_TEST 28 May 1997 39-50
148
Ready to learn
NÔNG NGHIỆP_148_TEST 29 August 1997 1-9
149
Ready to learn
DÂY ĐIỆN_149_TEST 29 1997 August 10-19
150
Ready to learn
LẶN_150_TEST 29 1997 August 20-28
151
Ready to learn
KÍNH HIỂN VI_151_TEST 29 1997 August 29-38
152
Ready to learn
VĂN HỌC_152_TEST 29 August 1997 39-50
153
Ready to learn
khách sạn_153_TEST 30 October 1997 1-7
154
Ready to learn
thực vật_154_TEST 30 October 1997 8-17
155
Ready to learn
động vật_155_TEST 30 October 1997 18-31
156
Ready to learn
báo chí_156_TEST 30 October 1997 32-38
157
Ready to learn
ĐƯỜNG SẮT_157_TEST 31 December 1997 1-10
158
Ready to learn
ĐỘNG VẬT_158_TEST 31 December 1997 11-22
159
Ready to learn
BẠC_159_TEST 31 December 1997 23-31
160
Ready to learn
HÓA THẠCH_160_TEST 31 December 1997 32-40
161
Ready to learn
Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ_161_TEST 31 December 1997 41-50
162
Ready to learn
KHOA HỌC_162_TEST 32 January 1996 1-9() ,,
163
Ready to learn
ĂN UỐNG; BẢO QUẢN_163_TEST 32 January 1996 10-20
164
Ready to learn
VĂN HỌC; NGHỆ THUẬT_164_TEST 32 January 1996 21-30
165
Ready to learn
TỔ TIÊN; CON NGƯỜI_165_TEST 32 January 1996 31-41
166
Ready to learn
THỰC VẬT_166_TEST 32 January 1996 42-50()
167
Ready to learn
VĂN HỌC_167_TEST 33 March 1996 1-7
168
Ready to learn
ĐỘNG VẬT_168_TEST 33 March 1996 8-18
169
Ready to learn
VĂN HÓA_169_TEST 33 March 1996 19-29
170
Ready to learn
THỜI TIẾT_170_TEST 33 March 1996 30-40
171
Ready to learn
PT KINH TẾ_171_TEST 33 March 1996 41-50
172
Ready to learn
THỰC VÂT; HOA_172_TEST 34 May 1996 1-12
173
Ready to learn
GIÁO DỤC_173_TEST 34 May 1996 13-22
174
Ready to learn
ĐƯỜNG SẮT_174_TEST 34 May 1996 23-32
175
Ready to learn
TÀU HƠI NƯỚC_175_TEST 34 May 1996 33-44
176
Ready to learn
BĂNG; NÚI LỬA_176_TEST 34 May 1996 45-50
177
Ready to learn
ánh sáng; tia laze_177_TEST 35 August 1996 1-10
178
Ready to learn
nghệ thuật; tranh_178_TEST 35 August 1996 11-21
179
Ready to learn
động vật_179_TEST 35 August 1996 22-32
180
Ready to learn
dịch vụ; bưu điện_180_TEST 35 August 1996 33-41
181
Ready to learn
khảo cổ học_181_TEST 35 August 1996 43-50
182
Ready to learn
trái đất_182_TEST 36 October 1996 1-8
183
Ready to learn
sông; kênh_183_TEST 36 October 1996 9-20
184
Ready to learn
động thực vật_184_TEST 36 October 1996 21-31
185
Ready to learn
thiết kế nhà ở_185_TEST 36 October 1996 32-44
186
Ready to learn
động vật_186_TEST 36 October 1996 45-50
187
Ready to learn
trường học; giáo dục_187_TEST 37 December 1996 1-9
188
Ready to learn
vỏ trái đất_188_TEST 37 December 1996 10-18
189
Ready to learn
chính phủ; nền kinh tế_189_TEST 37 December 1996 1
190
Ready to learn
động thực vật_190_TEST 37 December 1996 29-38
191
Ready to learn
nghệ thuật_191_TEST 37 December 1996 39-50
192
Ready to learn
âm nhạc_192_TEST 38 January 1995 Passage 1
193
Ready to learn
động vật_193_TEST 38 January 1995 Passage 2
194
Ready to learn
Phụ nữ_194_TEST 38 January 1995 Passage 3
195
Ready to learn
thực vật_195_TEST 38 January 1995 Passage 4
196
Ready to learn
Ánh sáng_196_TEST 38 January 1995 Passage 5
197
Ready to learn
Giáo dục_196_TEST 39 May 1995 Passage 1
198
Ready to learn
Nước_198_TEST 39 May 1995 Passage 2
199
Ready to learn
Động vật_199_TEST 39 May 1995 Passage 3
200
Ready to learn
Thơ ca_200_TEST 39 May 1995 Passage 4
201
Ready to learn
thời trang_201_TEST 39 May 1995 Passage 5
202
Ready to learn
ĐẠI DƯƠNG_202_TEST 40 August 1995 1-9
203
Ready to learn
Dân số_203_TEST 40 August 1995 10-21
204
Ready to learn
thức ăn_204_TEST 40 August 1995 22-30
205
Ready to learn
nhà hát; kịch_205_TEST 40 August 1995 31-40
206
Ready to learn
chiến tranh_206_TEST 40 August 1995 41-50
207
Ready to learn
Nước_207_TEST 41 October 1995 1-13
208
Ready to learn
phương tiện giao thông_208_TEST 41 October 1995 14
209
Ready to learn
động vật_209_TEST 41 October 1995 23-33
210
Ready to learn
Sông_210_TEST 41 October 1995 34-41
211
Ready to learn
nhạc cụ_211_TEST 41 October 1995 42-50
212
Ready to learn
Vũ khí; hàng thủ công_212_TEST 42 December 1995 1-
213
Ready to learn
phim_213_TEST 42 December 1995 11-21
214
Ready to learn
vỏ trái đất_214_TEST 42 December 1995 22-31
215
Ready to learn
Động thực vật_215_TEST 42 December 1995 32-40
216
Ready to learn
đại lưu_216_TEST 42 December 1995 41-50
217
Ready to learn
nghệ thuật; tranh_217_TEST 43 January 1994 Passage
218
Ready to learn
động vật_218_TEST 43 January 1994 Passage 2
219
Ready to learn
khoa học; thí nghiệm_219_TEST 43 January 1994 Pass
220
Ready to learn
muối_220_TEST 43 January 1994 Passage 4
221
Ready to learn
dịch vụ_221_TEST 43 January 1994 Passage 5
222
Ready to learn
kênh_222_TEST 44 May 1994 Passage 1
223
Ready to learn
băng_223_TEST 44 May 1994 Passage 2
224
Ready to learn
động vât; nhiệt độ_224_TEST 44 May 1994 Passage 3
225
Ready to learn
nghệ thuật; tranh_225_TEST 44 May 1994 Passage 4
226
Ready to learn
khoa học; hóa học_226_TEST 44 May 1994 Passage 5
227
Ready to learn
trường học; giáo dục_227_TEST 45 August 1994 Passa
228
Ready to learn
âm nhạc; nhạc cụ_228_TEST 45 August 1994 Passage 2
229
Ready to learn
kim loại_229_TEST 45 August 1994 Passage 3
230
Ready to learn
văn học_230_TEST 45 August 1994 Passage 4
231
Ready to learn
băng; nước_231_TEST 45 August 1994 Passage 5
232
Ready to learn
động vật_232_TEST 46 October 1994 Passage 1
233
Ready to learn
nghệ thuật; nghệ sĩ; tranh_233_TEST 46 October 199
234
Ready to learn
baby_234_TEST 46 October 1994 Passage 3
235
Ready to learn
thiên thạch_235_TEST 46 October 1994 Passage 4
236
Ready to learn
chính trị_236_TEST 46 October 1994 Passage 5
237
Ready to learn
động vật; vi khuẩn_237_TEST 47 January 1993 Passag
238
Ready to learn
văn học; nghệ thuật_238_TEST 47 January 1993 Passa
239
Ready to learn
thiên hà vũ trụ; hành tinh_239_TEST 47 January 199
240
Ready to learn
thành thị_240_TEST 47 January 1993 Passage 4
241
Ready to learn
thuộc địa_241_TEST 47 January 1993 Passage 5
242
Ready to learn
động vật_242_TEST 48 May 1993 Passage 1
243
Ready to learn
tàu hơi nước_243_TEST 48 May 1993 Passage 2
244
Ready to learn
khảo cổ_244_TEST 48 May 1993 Passage 3
245
Ready to learn
khiêu vũ_245_TEST 48 May 1993 Passage 4
246
Ready to learn
trái đất;kiến tạo mảng_246_TEST 48 May 1993 Passag
247
Ready to learn
âm nhạc_247_TEST 49 August 1993 Passage 1
248
Ready to learn
điện_248_TEST 49 August 1993 Passage 2
249
Ready to learn
hàng không_249_TEST 49 August 1993 Passage 3
250
Ready to learn
động vật_250_TEST 49 August 1993 Passage 4
251
Ready to learn
thời tiền sử_251_TEST 49 August 1993 Passage 5
252
Ready to learn
ánh sáng; ngọn hải đăng_252_TEST 50 January 1992 P
253
Ready to learn
động vật_253_TEST 50 January 1992 Passage 2
254
Ready to learn
công viên_254_TEST 50 January 1992 Passage 3
255
Ready to learn
vật lý; chất lỏng_255_TEST 50 January 1992 Passage
256
Ready to learn
sân khấu_256_TEST 50 January 1992 Passage 5
257
Ready to learn
giao dịch_257_TEST 51 May 1992 Passage 1
258
Ready to learn
động vât; virus_258_TEST 51 May 1992 Passage 3
259
Ready to learn
khiêu vũ_259_TEST 51 May 1992 Passage 4
260
Ready to learn
nước_260_TEST 51 May 1992 Passage 5
261
Ready to learn
thực vật_261_TEST 52 August 1992 Passage 2
262
Ready to learn
khiêu vũ_262_TEST 52 August 1992 Passage 3
263
Ready to learn
điện_263_TEST 52 August 1992 Passage 4
264
Ready to learn
chiến tranh_264_TEST 52 August 1992 Passage 5
265
Ready to learn
Sông; hồ_265_TEST 53 October 1992 Passage 2
266
Ready to learn
Sao_266_TEST 53 October 1992 Passage 3
267
Ready to learn
nhà ở_267_TEST 53 October 1992 Passage 5
268
Ready to learn
đường hầm_268_TEST 54 January 1991 Passage 1
269
Ready to learn
tảng băng trôi_269_TEST 54 January 1991 Passage 2
270
Ready to learn
huyền thoại nổi tiếng_270_TEST 54 January 1991 Pas
271
Ready to learn
vũ trụ_271_ TEST 54 January 1991 Passage 4
272
Ready to learn
lốc xoáy; thiên tai_272_TEST 55 May 1991 Passage 1
273
Ready to learn
tranh; triển lãm_273_TEST 55 May 1991 Passage 2
274
Ready to learn
thống kê_274_TEST 55 May 1991 Passage 3
275
Ready to learn
Động vật_275_TEST 55 May 1991 Passage 4
276
Ready to learn
giáo dục_276_TEST 55 May 1991 Passage 5
277
Ready to learn
khí hậu; thời tiết; địa hình Columbia_277_TEST 56
278
Ready to learn
động vật_278_TEST 56 August 1991 Passage 2
279
Ready to learn
khí hậu; mây_279_TEST 56 August 1991 Passage 3
280
Ready to learn
nghệ thuật; nghệ sĩ_280_TEST 56 August 1991 Passag
281
Ready to learn
thực vật_281_TEST 56 August 1991 Passage 5
282
Ready to learn
baby_282_TEST 57 October 1991 Passage 1
283
Ready to learn
mặt trời; hệ mặt trời_283_TEST 57 October 1991 Pas
284
Ready to learn
nông nghiệp_284_TEST 57 October 1991 Passage 3
285
Ready to learn
cải thiện nơi làm việc_285_TEST 57 October 1991 Pa
286
Ready to learn
văn hóa_286_TEST 57 October 1991 Passage 5
287
Ready to learn
thép_287_TEST 58 January 1990 Passage 1
288
Ready to learn
động vật_288_TEST 58 January 1990 Passage 2
289
Ready to learn
vũ trụ_289_TEST 58 January 1990 Passage 3
290
Ready to learn
phương tiện_290_TEST 58 January 1990 Passage 4
291
Ready to learn
thơ ca_291_TEST 58 January 1990 Passage 5
292
Ready to learn
động vật; hàu_292_TEST 59 May 1990 Passage 1
293
Ready to learn
đất đai_293_TEST 59 May 1990 Passage 2
294
Ready to learn
hocmon_294_TEST 59 May 1990 Passage 3
295
Ready to learn
văn học_295_TEST 59 May 1990 Passage 4
296
Ready to learn
chiến tranh; chính trị_296_TEST 59 May 1990 Passag
297
Ready to learn
va chạm không gian_297_TEST 60 August 1990 Passage
298
Ready to learn
sinh vật_298_TEST 60 August 1990 Passage 2
299
Ready to learn
nhà ở_299_TEST 60 August 1990 Passage 3
300
Ready to learn
con người; đặc điểm vật lý_300_TEST 60 August 1990
301
Ready to learn
truyền hình_301_TEST 60 August 1990 Passage 5
302
Ready to learn
thực vật; lúa mì_302_TEST 61 October 1990 Passage
303
Ready to learn
cách mạng đất đai_303_TEST 61 October 1990 Passage
304
Ready to learn
tòa nhà chọc trời_304_TEST 61 October 1990 Passage
305
Ready to learn
thiên hà vũ trụ; hành tinh_305_TEST 61 October 199
306
Ready to learn
thực vật_306_TEST 61 October 1990 Passage 5
307
Ready to learn
Đường sắt_307_PRACTICE TEST 62 1-11
308
Ready to learn
phụ nữ_308_PRACTICE TEST 62 12-19
309
Ready to learn
nghệ thuật; nghệ sĩ_309_PRACTICE TEST 62 20-29
310
Ready to learn
nguồn gốc con người_310_PRACTICE TEST 62 30-39
311
Ready to learn
hành vi con người_311_PRACTICE TEST 62 40-50
312
Ready to learn
thực vật_312_PRACTICE TEST 63 1-10
313
Ready to learn
ánh sáng; động lực học_313_PRACTICE TEST 63 11-21
314
Ready to learn
bưu điện; thư_314_PRACTICE TEST 63 22-31
315
Ready to learn
hàng không_315_PRACTICE TEST 63 32-40
316
Ready to learn
âm nhạc_316_PRACTICE TEST 63 41-50
317
Ready to learn
âm nhạc_317_PRACTICE TEST 64 1-11
318
Ready to learn
trái đất_318_PRACTICE TEST 64 12-21
319
Ready to learn
nhập cư; di cư_319_PRACTICE TEST 64 22-31
320
Ready to learn
kiến trúc_320_PRACTICE TEST 64 32-40
321
Ready to learn
động vật_321_PRACTICE TEST 64 41-50
322
Ready to learn
thể thao; bóng chày_322_PRACTICE TEST 65 1-10
323
Ready to learn
triết học_323_PRACTICE TEST 65 11-20
324
Ready to learn
con người; mắt_324_PRACTICE TEST 65 21-30
325
Ready to learn
lao động; việc làm_325_PRACTICE TEST 65 31-39
326
Ready to learn
đồng hồ_326_PRACTICE TEST 65 40-50
327
Ready to learn
văn học; người viết_327_PRACTICE TEST 66 1-10
328
Ready to learn
nền dân chủ; hiến pháp_328_PRACTICE TEST 66 11-21
329
Ready to learn
khảo cổ_329_PRACTICE TEST 66 22-31
330
Ready to learn
mua hàng; phát triển kinh tế nước mỹ_330_PRACTICE
331
Ready to learn
nghệ thuật_331_PRACTICE TEST 66 40-50