865 words to learn

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
account(n) /ə'kaunt/
Sự tính toán
adopt(v) /əˈdɒpt/
Nhận làm con nuôi
agricultural(adj) /;ægri'kʌltʃərəl/
(thuộc) nông nghiệp
attach(v) /əˈtætʃ/
Gắn; dán; trói buộc
bacteria(n) /bæk'tiəriə/
vi khuẩn
brain(n) /brein/
Óc; não
changing(adj) / ́tʃeindʒiη/
Hay thay đổi; hay biến đổi
citizen(n) / ́sitizən/
Người dân thành thị
clay(n) /kleɪ/
Đất sét
clearly(adv) / ́kliəli/
Rõ ràng; sáng sủa; sáng tỏ
closely(adv) / ́klousli/
Gần gũi; thân mật
coming(n) / ́kʌmiη/
Sự đến; sự tới
commercial(adj) /kə'mɜ:ʃl/
(thuộc) buôn bán; (thuộc) thương mại; (thuộc) thương nghiệp
company(n) / ́kʌmpəni/
Hội; công ty
competition(n) /;kɔmpi'tiʃn/
Sự cạnh tranh
constant(adj) /'kɔnstənt/
Bền lòng; kiên trì
content(n) /kən'tent/
Nội dung
cross(n) /krɔs/
Cây thánh giá; dấu chữ thập (làm bằng tay phải để cầu khẩn hoặc tỏ vẻ thành kính đối với Chúa); đài thập ác (đài kỷ niệm trên có chữ thập)
crystal(n) /'kristl/
Tinh thể
dead(n) /ded/
Chết (người; vật; cây cối)
decoration(n) / ̧dekə ́reiʃən/
Sự trang hoàng
dense(adj) /dens/
Dày đặc; chặt
derive(v) /di ́raiv/
Nhận được từ; lấy được từ; tìm thấy nguồn gốc từ
destroy(v) /dis'trɔi/
Phá; phá hoại; phá huỷ; tàn phá; tiêu diệt
distinction(n) /dis ́tiηkʃən/
Sự phân biệt; điều phân biệt; điều khác nhau
domestic(adj) /də'mestik/
(thuộc) gia đình; (thuộc) việc nhà; nội trợ
draw(n) /drɔ:/
Sự kéo; sự cố gắng; sự nỗ lực
drawn(adj) /[drɔ:n]/
Buồn rầu; u sầu
eastern(adj) /'i:stən/
Đông
education(n) /;edju:'keiʃn/
Sự giáo dục; sự cho ăn học
enable(v) /i'neibl/
Làm cho có thể (làm gì); làm cho có khả năng (làm gì)
encourage(v) /ɪn'kʌrɪdʒ/
Làm can đảm; làm mạnh dạn
engage(v) /in'geiʤ/
Hẹn; hứa hẹn; ước hẹn; cam kết; đính ước; hứa hôn
equal(adj) / ́i:kwəl/
Ngang; bằng
expansion(n) /ɪkˈspænʃən/
Sự mở rộng; sự bành trướng; sự phát triển; sự phồng ra; phần mở rộng
extremely(adv) /iks ́tri:mli/
Vô cùng; cực độ
familiar(adj) /fəˈmiliər/
Quen thuộc
famous(adj) /'feiməs/
Nổi tiếng; nổi danh; trứ danh
farther(adj) /'fɑ:ðə/
Xa hơn; thêm hơn; hơn nữa
fill(n) /fil/
Cái làm đầy; cái đủ để nhồi đầy
foot(n) fut
Chân; bàn chân (người; thú...)
front(n) /frʌnt/
Cái mặt
frontier(n) /'frʌntjə/
Biên giới
fully(adv) / ́fuli/
Đầy đủ; hoàn toàn
gain(n) /geɪn/
Lợi; lời; lợi lộc; lợi ích
generate(v) /ˈdʒɛ.nə.ˌreɪt/
Sinh; đẻ ra
happen(v) /'hæpən/
Xảy đến; xảy ra; ngẫu nhiên xảy ra; tình cờ xảy ra
health(n) /helθ/
Sức khỏe
hole(n) /'houl/
Lỗ; lỗ thủng; lỗ trống; lỗ khoan
hot(adj) /hɒt/
Nóng; nóng bức
inch(n) /intʃ/
Đảo nhỏ ( Ê-cốt)
independence(n) /;indi'pendəns/
Sự độc lập; nền độc lập
institution(n) /insti'tju:ʃn/
Sự thành lập; sự lập
item(n) /'aitəm/
Khoản (ghi số...); món (ghi trong đơn hàng...); tiết mục
kilometer(n) /ki ́lɔmitə/
kilômet
lake(n) /leik/
hồ (nước ngọt)
leaving(v) /li:v/
Để lại; bỏ lại; bỏ quên
locate(v) /loʊˈkeɪt/
Xác định vị trí; định vị
machine(n) /mə'ʃi:n/
Máy; máy móc; cơ giới
mainly(adv) / ́meinli/
Chính; chủ yếu
man(n) /mæn/
Đàn ông; nam nhi
met(v) /met/
Gặp; gặp gỡ
mind(n) /maind/
tinh thần
network(n) /'netwə:k/
Mạng lưới; hệ thống
note(n) /nout/
Lời ghi chú; lời chú giải
nothing(n) /ˈnʌθɪŋ/
Người vô dụng; người bất tài; người tầm thường; chuyện lặt vặt; chuyện tầm thường; vật rất tồi; vật tầm thường
office(n) /'ɔfis/
Chức vụ
older(adj) /ould/
Già
painter(n) /peintə/
Thợ sơn
paper(n) /ˈpeɪ.pɚ/
giấy
portion(n) /'pɔ:∫n/
Phần chia
possess(v) /pә'zes/
Có; chiếm hữu; sở hữu
president(n) / ́prezidənt/
( president) hiệu trưởng (trường học..); chủ tịch (buổi họp; hội nước...)
property(n) /'prɔpəti/
Tài sản; của cải; vật sở hữu; người giàu có
pull(n) /pul/
sự lôi; sự kéo; sự giật; cái kéo; cái giật
pure(adj) /pjuə(r)/
Nguyên chất; tinh khiết; trong lành; thanh khiết
recently(adv) / ́ri:səntli/
Gần đây; mới đây
refer(v) /rɪ'fɜ:(r)/
Quy; quy cho; quy vào; dựa vào
resource(n) /ri'sɔ:rs ; ri'zɔ:rs /
Phương sách; phương kế; thủ đoạn; cách xoay sở; chỗ trông mong vào (khi gặp thế bí)
retail(n) /ˈriteɪl ; rɪˈteɪl/
Sự bán lẻ; việc bán lẻ
rising(n) / ́raiziη/
Sự dậy; sự trở dậy; sự đứng dậy
rose(n) /roʊz/
Hoa hồng; cây hoa hồng
section(n) /'sekʃn/
Khu; khu vực (của một tổ chức..)
serious(adj) /'siәriәs/
Đứng đắn; nghiêm trang; nghiêm nghị
settler(n) / ́setlə/
Người khai hoang; người thực dân; người đến định cư; người đến lập nghiệp (trong một nước mới; đang phát triển)
shift(n) /ʃɪft/
Sự thay đổi (về vị trí; bản chất; hình dáng..)
situation(n) /;sit∫u'ei∫n/
Vị trí; địa thế
snow(n) /snou/
Tuyết; đống tuyết
sought(v) /sɔ:t/
Tìm; tìm kiếm; cố tìm cho được; cố kiếm cho được
stay(n) /stei/
(hàng hải) dây néo (cột buồm...)
stories(n) /'stɔ:ri/
Chuyện; câu chuyện; sự tường thuật (những sự kiện; việc.. đã qua)
tell(v) /tel/
Nói; nói với; nói lên; nói ra
tissue(n) /'tɪ∫u:/
Một loạt; một chuỗi liên quan với nhau; một chuỗi đan xen với nhau
transport(n) /'trænspɔ:t/
Sự chuyên chở; sự vận tải; sự được chuyên chở (như) transportation
unknown(adj) /'ʌn'noun/
Không biết; không được nhận ra
vapor(n) /'veipə/
Hơi; (v) hóa hơi; bốc hơi
variation(n) / ̧veəri ́eiʃən/
Sự biến đổi; sự thay đổi; mức độ thay đổi; mức độ biến đổi
wealthy(adj) /ˈwɛlθi/
Giàu; giàu có
writer(n) /'raitə/
Người viết (đang viết hay đã viết một cái gì)
affair(n) /ə'feə/
( số nhiều) công việc; việc làm; sự vụ
annual(adj) /'ænjuəl/
Hàng năm; năm một; từng năm
answer(n) /'ɑ:nsə/
Sự trả lời; câu trả lời; thư trả lời; lời đối đáp
apparently(adv) /ə'pærəntli/
Rõ ràng; hiển nhiên; không thể lầm lẫn
appropriate(adj) /ə'proupriət/
( + to; for) thích hợp; thích đáng
archaeological(adj) / ̧a:kiə ́lɔdʒəikl/
(thuộc) khảo cổ học
architecture(n) /'a:kitektʃə(r)/
Thuật kiến trúc; khoa kiến trúc; khoa xây dựng
assume(v) /ə'sju:m/
Mang; khoác; có; lấy (cái vẻ; tính chất...)
behind(prep) /bɪˈhaɪnd/
sau; ở đằng sau
benefit(n) /'benɪfɪt/
Lợi; lợi ích
birth(n) /bə:θ/
Sự ra đời; ngày thành lập
bound(n) /'baund/
Biên giới
broke(v) /brouk/
Đã phá vỡ
career(n) /kə'riə/
Nghề; nghề nghiệp
chance(n) /tʃæns ; tʃɑ:ns/
Sự may rủi; sự tình cờ
charge(v) /tʃɑ:dʤ/
Nạp đạn; nạp thuốc (vào súng); nạp điện
child(n) /tʃaild/
Đứa bé; đứa trẻ
cluster(n) /'klʌstə/
Đám; bó; cụm; đàn; bầy
column(n) /'kɔləm/
Cột; trụ ( (nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
compare(n) /kәm'peә(r)/
( + with) so; đối chiếu
component(adj) /kəm'pounənt/
Hợp thành; cấu thành
concentrate(n) /'kɔnsentreit/
Tập trung
concentration(n) /;kɒnsn'trei∫n/
Sự tập trung; nơi tập trung
considerable(adj) /kən'sidərəbl/
Đáng kể; to tát; lớn lao
contemporary(adj) /kən'tempərəri/
Đương thời
cost(n) / kɒst/
Giá
cultural(adj) /ˈkʌltʃərəl/
(thuộc) văn hoá
Depression(n) /dɪ'preʃn/
Chỗ lõm; chỗ đất lún; chỗ sụt xuống
distinctive(n) /dis ́tiηktiv/
Đặc biệt; để phân biệt
dominate(v) /ˈdɒməˌneɪt/
Át hẳn; trội hơn; chiếm ưu thế; có ảnh hưởng lớn; chi phối
down(prep) /daun/
Xuống
dramatic(adj) /drə'mætik/
Kịch; như kịch; như đóng kịch; thích hợp với sân khấu
dust(n) /dʌst/
Bụi
Effective(adj) /'ifektiv/
Có kết quả
emphasize(adj) /ˈɛmfəˌsaɪz/
nhấn mạnh
equipment(n) /i'kwipmənt/
Sự trang bị
everything(đại từ) /'evriθiɳ/
Mọi vật; tất cả; mọi cái; tất cả mọi thứ
evolutionary(adj) /i:və'lu:ʃnəri/
(thuộc) sự tiến triển
examine(v) /ɪgˈzæmɪn/
Khám xét; xem xét; thẩm tra; khảo sát; nghiên cứu
face(n) /feis/
Mặt
factories(n) /'fæktəri/
Nhà máy; xí nghiệp; xưởng
finish(n) /ˈfɪnɪʃ/
Sự kết thúc; sự kết liễu; phần cuối; phần kết thúc; đoạn kết thúc
flat(n) /flæt/
Dãy phòng (ở một tầng trong một nhà khối)
floor(n) /flɔ:/
Sàn (nhà; cầu...)
formation(n) /fɔ:'mei∫n/
Sự hình thành; sự tạo thành; sự lập nên
former(adj) / ́fɔ:mə/
Trước; cũ; xưa; nguyên
green(n) /grin/
Xanh lá cây; lục
immigrant(adj) / ́imigrənt/
Nhập cư (dân...)
import(n) /im ́pɔ:t/
Sự nhập; sự nhập khẩu (hàng hoá)
inventor(n) /in ́ventə/
Người phát minh; người sáng chế; người sáng tạo
island(n) / ́ailənd/
Hòn đảo
knew(v) /nu ; nyu/
Biết; hiểu biết
laid(n) /leid/
bài thơ ngắn; bài vè ngắn
length(n) /leɳθ/
Bề dài; chiều dài; độ dài
literature(n) /ˈlɪtərɪtʃə/
Văn chương; văn học
massive(adj) /ˈmæs.ɪv/
To lớn; đồ sộ; chắc nặng
meant(n) /mint/
nghĩa là
mix(v) /miks/
Trộn; trộn lẫn; pha lẫn; hoà lẫn
mold(n) /moʊld/
(v) đúc; (n) khuôn đúc
mother(n) /m^ðər/
Mẹ; mẹ đẻ
newly(adv) / ́nju:li/
Mới
newspaper(n) /'nju:zpeipə/
Báo
opposite(adj) /'ɔpəzit/
Đối nhau; ngược nhau
otherwise(adv) / ́ʌðə ̧waiz/
Khác; cách khác
owner(n) / ́ounə/
Người chủ; chủ nhân
particle(n) /'pɑ:tikl/
Một mẩu; mảnh nhỏ (của cái gì);
poor(n) /puə/
Nghèo; túng; bần cùng
predict(v) /pri'dikt/
Báo trước; nói trước; tiên đoán; dự đoán; dự báo
prehistoric(adj) / ̧pri:his ́tɔrik/
(thuộc) thời tiền sử
previous(adj) /ˈpriviəs/
Trước (thời gian; thứ tự); ưu tiên
principle(n) /ˈprɪntsɪpl/
Gốc; nguồn gốc; yếu tố cơ bản
producing(n) /prəˈdʒuːs/
sản xuất
productivity(n) / ̧prɔdʌk ́tiviti/
sức sản xuất; năng suất
progress(n) /'prougres/
Sự tiến tới; sự tiến bộ; sự đi lên
proportion(n) /prə'pɔ:ʃn/
Sự cân xứng; sự cân đối
providing(adj) /providing/
Được chuẩn bị đầy đủ; được dự phòng
quantities(n) /'kwɒntəti/
số lượng
quarter(n) /'kwɔ:tə/
Một phần tư
raw() /rɔː/
nguyên
readily(adv) / ́redili/
Sẵn sàng
relative(adj) /'relətiv/
Có liên quan đến
root(n) /ru:t/
Gốc;Rễ (cây)
round(adj) /raund/
Tròn
season(n) / ́si:zən/
Mùa (trong năm)
sediment(n) / ́sedimənt/
Cặn; chất lắng xuống đáy chất lỏng
selection(n) /si'lekʃn/
Sự lựa chọn; sự chọn lọc; sự tuyển lựa; sự được lựa chọn; sự được chọn lọc; sự được tuyển lựa
solution(n) /sə'lu:ʃn/
Sự hoà tan
something(Đại từ bất định) /'sʌmθiɳ/
Một điều gì đó; một việc gì đó; cái gì đó
taste(n) /teist/
Vị
terrestrial(adj) /tə'restriəl/
(thuộc) đất; ở trên mặt đất; sống trên mặt đất
time(n) /taim/
thời gian; thì giờ
unit(n) /'ju:nit/
Khối thống nhất
useful(adj) / ́ju:sful/
Hữu ích; có ích; giúp ích; có thể được dùng cho một mục đích thực tế nào đó
village(n) /ˈvɪlɪdʒ/
Làng; xã (ở nông thôn)
visit(n) /ˈvɪzɪt/
Sự đi thăm; sự thăm hỏi; sự thăm viếng; sự ở chơi
want(v) /wɔnt/
Đòi hỏi; cần; cần có
week(n) /wi:k/
(viết tắt) wk tuần; tuần lễ (thời gian bảy ngày)
widespread(adj) / ́waid ̧spred/
Lan rộng; trải rộng; phổ biến
writing(n) / ́raitiη/
Sự viết; sự viết văn (nhất là sách)
yield(n) /ji:ld/
Sản lượng; hoa lợi (thửa ruộng); hiệu suất (máy...)
achievement(n) /əˈtʃivmənt/
Thành tích; thành tựu
aesthetic(adj) /i:s'θetik/
Có óc thẩm mỹ; có khiếu thẩm mỹ; hợp với nguyên tắc thẩm mỹ
appeal(n) /ə'pi:l/
Sự kêu gọi; lời kêu gọi
architect(n) / ́a:kitekt/
Kiến trúc sư
awareness(n) /ə ́wɛənis/
Biết; nhận thấy; nhận thức thấy
big(adj) /big/
To; lớn
biological(adj) /baiə'lɔdʤikəl/
sinh học
block(n) /blɔk/
Khối; tảng; súc (đá; gỗ...)
bought(v) /bɒt/
Mua
branch(n) /brɑ:nt∫/
Cành cây
bright(adj) /brait/
Sáng; sáng chói
burn(v) /bə:n/
Đốt; đốt cháy; thiêu; thắp; nung; làm bỏng
canal(n) /kə'næl/
Kênh; sông đào
car(n) /kɑ:/
Xe ô tô; xe
carefully(adv) / ́kɛəfuli/
Cẩn thận; chu đáo
clue(n) /klu:/
Đầu mối; manh mối
colonist(n) / ́kɔlənist/
Người đi khai hoang; người định cư đất mới ( (cũng) colonizer)
combination(n) /;kɔmbi'neiʃn/
Sự kết hợp; sự phối hợp
commonly(adv) / ́kɔmənli/
Thường thường; thông thường; bình thường
compact(n) /'kɔmpækt/
Sự thoả thuận
companies(n) / ́kʌmpəni/
công ty
concept(n) /ˈkɒnsept/
Khái niệm
conflict(n) /v. kənˈflɪkt ; n. ˈkɒnflɪkt/
Sự xung đột; sự tranh giành; sự va chạm
constantly(adv) /'kɔnstəntli/
Không ngớt; liên miên
Continental(adj) / ̧kɔnti ́nentəl/
(thuộc) lục địa; (thuộc) đại lục
creation(n) /kri:'eiʃn/
Sự tạo thành; sự sáng tạo (thế giới); sự sáng tác
critical(adj) /ˈkrɪtɪkəl/
Phê bình; phê phán; trí mạng
custom(n) /'kʌstəm/
Phong tục; tục lệ
dark(adj) /dɑ:k/
Tối; tối tăm; tối mò; mù mịt; u ám
decay(n) /di'kei/
Tình trạng suy tàn; tình trạng suy sụp; tình trạng sa sút (quốc gia; gia đình...)
decorative(adj) / ́dekərətiv/
Để trang hoàng
device(n) /di'vais/
Phương sách; phương kế; chước mưu
diet(n) /ˈdaɪ.ət/
chế độ ăn
difficulty(n) /'difikəlti/
Sự khó khăn; nỗi khó khăn; nỗi gay go; điều cản trở; điều trở ngại
dozen(n) /dʌzn/
Tá (mười hai)
dry(adj) /drai/
Khô; cạn; ráo
eat(v) /i:t/
Ăn
egg(n) /eg/
Trứng
elsewhere(adv) / ̧els ́wɛə/
Ở một nơi nào khác
enjoy(v) /ɪnˈdʒɔɪ/
Thích thú; khoái (cái gì)
evaporate(v) /i ́væpə ̧reit/
Làm bay hơi
existence(n) /ig'zistəns/
Sự sống; sự tồn tại; sự hiện hữu
expert(adj) /'ekspɜ:t/
( + at; in) chuyên môn; thành thạo; thông thạo; lão luyện
expression(n) /iks'preʃn/
Sự vắt; sự ép; sự bóp
external(adj) /eks'tə:nl/
Ở ngoài; bên ngoài (hiện tượng...)
extra(adj) /'ekstrə/
Thêm; phụ; ngoại
fail(adj) /feɪl/
Thất bại
fashion(n) /'fæ∫ən/
Kiểu cách; hình dáng
fed(v) /fed/
đã nuôi
fit(n) /fit/
Sự làm cho vừa; sự điều chỉnh cho vừa
flight(n) /flait/
Sự bỏ chạy; sự rút chạy
flying(adj) / ́flaiiη/
Bay; biết bay
giving(n) / ́giviη/
Sự cho; việc tặng
growing(n) /'grouiɳ/
Sự lớn lên
habit(n) / ́hæbit/
Thói quen; tập quán
habitat(n) /'hæbitæt/
Môi trường sống; nơi sống (của cây cối động vật)
handle(n) /'hændl/
Cán; tay cầm; móc quai
head(n) /hed/
Cái đầu (người; thú vật)
historian(n) /his ́tɔ:riən/
Nhà viết sử; sử gia
inside(n) /'in'said/
Mặt trong; phía trong; phần trong; bên trong
instance(n) /'instəns/
Thí dụ; ví dụ (chứng minh; minh hoạ)
investigation(n) /in ̧vesti ́geiʃən/
Sự điều tra nghiên cứu
leading(n) / ́li:diη/
Sự lãnh đạo; sự hướng dẫn; sự dẫn đầu
loss(n) /lɔs ; lɒs/
Sự thua; sự thất bại
manufacturing(n) / ̧mænju ́fæktʃəriη/
Sự sản xuất; sự chế tạo; sự gia công
master(n) /'mɑ:stə/
Chủ; chủ nhân
medium(n) /'mi:djəm/
Sự trung gian; sự môi giới
mineral(n) /ˈmɪnərəl ; ˈmɪnrəl/
Công nhân mỏ; thợ mỏ
notion(n) /ˈnoʊʃən/
Ý niệm; khái niệm
obvious(adj) /'ɒbviəs/
Rõ ràng; rành mạch; hiển nhiên
operation(n) /;ɔpə'reiʃn/
Sự hoạt động; quá trình hoạt động
peak(n) /pi:k/
Đỉnh; chỏm; chóp (núi); núi
performance(n) /pə'fɔ:məns/
Sự làm; sự thực hiện; sự thi hành (lệnh...); sự cử hành (lễ...)
pioneer(n) /;paiə'niə(r)/
(quân sự) người tiên phong; người mở đường ( (thường) là công binh)
prepare(v) /pri ́peə/
Sửa soạn; sắm sửa; chuẩn bị; sẵn sàng
prevent(v) /pri'vent/
Ngăn cản; ngăn chặn; ngăn ngừa
previously(adv) / ́pri:viəsli/
Trước; trước đây
prey(n) /prei/
Con mồi
principal(adj) /ˈprɪntsɪpəl/
Chính; chủ yếu; có ý nghĩa quan trọng
proceed(v) /proʊˈsiːd/
Tiến lên; theo đuổi; đi đến
prominent(adj) / ́prɔminənt/
Lồi lên; nhô lên
random(n) / ́rændəm/
Sự tình cờ; sự ngẫu nhiên
rare(adj) /reə/
Hiếm; hiếm có; ít có
reaction(n) /ri:'ækʃn/
Sự phản tác dụng; sự phản ứng lại
recognition(n) /;rekəg'niʃn/
Sự công nhận; sự thừa nhận; sự được công nhận; sự được thừa nhận
religious(adj) /ri'lidʒəs/
(thuộc) tôn giáo; (thuộc) tín ngưỡng; (thuộc) sự tu hành
rigid(adj) /'ridʤid/
Cứng; cứng nhắc; không linh động; không mềm dẻo
sample(n) / ́sa:mpl/
Mẫu; vật mẫu; hàng mẫu
series(n) /ˈsɪəriz/
Loạt; dãy; chuỗi; đợt
sheet(n) /ʃi:t/
Lá; tấm; phiến; tờ
smaller(adj) /smɔ:l/
Nhỏ; bé; chật
solar(adj) /soulə/
mặt trời; có liên quan đến mặt trời; quan hệ đến mặt trời; tính theo mặt trời (lịch; thời gian)
somewhat(adv) / ́sʌm ̧wɔt/
Đến mức độ nào đó; hơi; có phần; một chút
song(n) /sɔɳ/
Sự hát; tiếng hát; thanh nhạc
spent(adj) /spent/
Mệt lử; kiệt sức; hết nghị lực; hết đà (viên đạn; mũi tên...)
street(n) /stri:t/
(viết tắt) St phố; đường phố
strength(n) /'streɳθ/
Sức mạnh; sức lực; sức khoẻ
stress(n) /strɛs/
Sự căng thẳng; tâm trạng căng thẳng
studied(v) /ˈstʌd.id/
nghiên cứu
sum(n) /sʌm/
( (thường) số nhiều) bài toán số học; phép toán số học
sunlight(n) /'sʌnlait/
Ánh sáng mặt trời
taking(n) /'teikiɳ/
Sự cầm; sự lấy; sự chiếm lấy
technological(adj) / ̧teknə ́lɔdʒikəl/
(adj) thuộc công nghệ; thuộc công nghệ học
television(n) / ́televiʒn/
Vô tuyến truyền hình; sự truyền hình
thin(adj) /θin/
Mỏng; mảnh; có đường kính nhỏ
tropical(adj) / ́trɔpikəl/
(thuộc) nhiệt đới; có tính chất nhiệt đới; giống như vùng nhiệt đới; tìm thấy ở vùng nhiệt đới
truth(n) /tru:θ/
Sự thật
Union(n) /'ju:njən/
Sự hợp nhất; sự kết hợp; sự liên kết; liên minh; liên hiệp
University(n) / ̧ju:ni ́və:siti/
Trường đại học (thiết chế giảng dạy và sát hạch các sinh viên trong những ngành học cao cấp; phát học vị và cung cấp tiện nghi cho nghiên cứu học thuật)
unless(liên từ) /ənˈles/
Trừ phi; trừ khi; nếu không
unusual(adj) /ʌn ́ju:ʒuəl/
Hiếm; không thông thường; lạ; khác thường
vessel(n) /'vesl/
Bình; chậu; vại; lọ; thùng; chai; chén (bất cứ đồ chứa rỗng nào; nhất là thứ dùng để chứa các chất lỏng)
walk(v) /wɔ:k/
Đi; đi bộ
waste(adj) /weɪst/
Bỏ hoang; không có người ở; không canh tác; không sử dụng; không thích hợp để sử dụng (đất)
wonder(n) /'wʌndə/
Vật kỳ diệu; kỳ quan; vật phi thường; điều kỳ lạ; điều kỳ diệu; kỳ công
wooden(adj) / ́wudən/
Làm bằng gỗ
abandon(v) /ə'bændən/
Từ bỏ; bỏ rơi; ruồng bỏ
abundance(n) /ə'bʌndəns/
Sự nhiều; sự giàu có; sự phong phú; sự dư dật
acquire(v) /ə'kwaiə/
Được; giành được; thu được; đạt được; kiếm được
activities(n) /ækˈtɪvɪti/
Sự tích cực; sự hoạt động; sự nhanh nhẹn; sự linh lợi
actual(adj) /'æktjuəl/
Thực sự; thực tế; có thật
adapt(v) /ə ́dæpt/
Tra vào; lắp vào
afford(v) /ə'fɔ:d/
Có thể; có đủ sức; có đủ khả năng; có đủ điều kiện (để làm gì)
agree(v) /ə'gri:/
Đồng ý; tán thành; bằng lòng; thoả thuận
alter(v) / ́ɔ:ltə/
Thay đổi; biến đổi; đổi
analysis(n) /ə'næləsis/
Sự phân tích
ancestor(n) /ˈænsɛstər ; ˈænsəstər/
Ông bà; tổ tiên
arrive(v) /ə'raiv/
Đi đến;đến nơi;đạt tới
artisan(n) /;ɑ:ti'zæn/
Thợ thủ công
ask(v) /a:sk/
Hỏi
balance(n) /'bæləns/
Sự thăng bằng; sự cân bằng; cán cân
battle(n) /'bætl/
Trận đánh; cuộc chiến đấu
beauty(n) /'bju:ti/
Vẻ đẹp; sắc đẹp; nhan sắc
bed(n) /bed/
Cái giường
beside(giới từ) /bi ́said/
Bên; bên cạnh
border(n) /ˈbɔrdər/
Bờ; mép; vỉa; lề
boundaries(n) /'baundəri/
Đường biên giới; ranh giới
brilliant(adj) / ́briljənt/
Sáng chói; chói loà; rực rỡ
brother(n) /'brʌðə/
Anh; em trai
brown(adj) /braun/
Nâu
capacity(n) /kə'pæsiti/
Sức chứa; chứa đựng; dung tích
ceremonial(n) /;seri'mounjəl/
Nghi lễ; nghi thức
character(n) /'kæriktə/
Tính nết; tính cách; cá tính
choose(v) /t∫u:z/
Chọn; lựa chọn; kén chọn
classical(adj) / ́klæsikl/
Kinh điển
clean(adj) /kli:n/
Sạch; sạch sẽ
collector(n) /kə ́lektə/
Người thu thập; người sưu tầm; người thu (thuế; tiền...)
college(n) /'kɔlidʤ/
Trường đại học; trường cao đẳng
connect(v) /kə'nekt/
Nối; nối lại; chấp nối
consumer(n) /kən'sju:mə/
Người tiêu dùng; người tiêu thụ (hàng hoá; thực phẩm...)
contact(n) /ˈkɑːn.tækt/
Tiếp xúc; cho tiếp xúc
critic(n) / ́kritik/
Nhà phê bình (văn nghệ)
cycle(n) /'saikl/
(vật lý) chu kỳ; chu trình
damage(n) /'dæmidʤ/
Mối hại; điều hại; điều bất lợi
deal(v) /di:l/
( (thường) + out) phân phát; phân phối
demonstrate(v) /ˈdɛmənˌstreɪt/
Chứng minh; giải thích
Department(n) /di'pɑ:tmənt/
Cục; sở; ty; ban; khoa
diameter(n) /dai'æmitə/
(toán học) đường kính
disease(n) /di'zi:z/
Căn bệnh; bệnh tật
dissolve(v) /dɪˈzɒlv/
Rã ra; tan rã; phân huỷ
district(n) /'distrikt/
Địa hạt; khu vực; quận; huyện; khu
diverse(adj) /dɪˈvɜrs; daɪˈvɜrs; ˈdaɪvɜrs/
Gồm nhiều loại khác nhau; linh tinh
document(n) /'dɒkjʊmənt/
Văn kiện; tài liệu; tư liệu
dominant(adj) / ́dɔminənt/
Át; trội; có ưu thế hơn; có ảnh hưởng lớn; chi phối
emphasis(n) / ́emfəsis/
Sự nhấn mạnh; (ngôn ngữ học) sự nhấn giọng
enlarge(v) /in'lɑ:dʤ/
Mở rộng; tăng lên; khuếch trương
equally(adv) /'i:kwəli/
Bằng nhau; ngang nhau; như nhau; đều nhau
erect(adj) /i ́rekt/
Thẳng; đứng thẳng
except(v) /ik'sept/
Trừ ra; loại ra
expensive(adj) /iks'pensiv/
Đắt tiền
extensive(n) /iks ́tensiv/
Rộng; rộng rãi; bao quát
extent(n) /ɪkˈstɛnt/
Khoảng rộng
fairly(adv) /['feəli]/
Khá; kha khá
fame(n) /feim/
Tiếng tăm; danh tiếng; tên tuổi
farming(n) /'fɑ:miɳ/
Công việc đồng áng; công việc trồng trọt
financial(adj) /fai'næn∫l/
(thuộc) tài chính; (về) tài chính
flourish(n) /'flʌri∫/
Sự trang trí bay bướm; nét trang trí hoa mỹ; nét viền hoa mỹ
flower(n) /'flauə/
Hoa; bông hoa; đoá hoa
foundation(n) /faun'dei∫n/
Sự thành lập; sự sáng lập; sự thiết lập
fuel(n) /ˈfjuəl/
Chất đốt; nhiên liệu
fundamental(adj) /;fʌndə'mentl/
Cơ bản; cơ sở; chủ yếu
furnace(n) /ˈfɜrnɪs/
Lò (luyện kim; nấu thuỷ tinh...)
graduate(v) /'grædjut/
Cấp bằng tốt nghiệp đại học
greatly(adv) / ́greitli/
Rất; lắm
harvest() /ˈhɑrvɪst/
Việc gặt (lúa...); việc thu hoạch (hoa quả...); mùa gặt; vụ thu hoạch
horse(n) /hɔrs/
Ngựa
husband(n) / ́hʌzbənd/
Người chồng
ideal(n) /aɪˈdiəl; aɪˈdil/
Chỉ có trong ý nghĩ; chỉ có trong trí tưởng tượng; tưởng tượng
impressive(adj) /im'presiv/
Gây ấn tượng sâu sắc; gây xúc động; gợi cảm
Indian(adj) / ́indiən/
(thuộc) ấn Độ
inner(adj) /'inə/
Ở trong nước; nội bộ
Inspire(v) /ɪnˈspaɪr/
Truyền (cảm hứng; ý nghĩ...); truyền cảm hứng cho (ai); gây cảm hứng cho (ai)
International(adj) /intə'næʃən(ə)l/
Quốc tế
invent(v) /in'vent/
Phát minh; sáng chế
isolate(n) / ́aisə ̧leit/
Cô lập
kill(v) /kil/
Giết; giết chết; làm chết; diệt ( (nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
letter(n) /'letə/
Chữ cái; mẫu tự
literary(adj) / ́litərəri/
(thuộc) văn chương; (thuộc) văn học; có tính chất văn chương; có tính chất văn học
manufacture(n) /;mænju'fæktʃə/
Sự chế tạo; sự sản xuất
married(adj) / ́mærid/
Cưới; kết hôn; thành lập gia đình
melt(n) /mɛlt/
Sự nấu chảy; sự tan
microscopic(adj) / ̧maikrəs ́kɔpik/
(thuộc) kính hiển vi; bằng kính hiển vi
model(n) /ˈmɒdl/
Kiểu; mẫu; mô hình
molecule(n) / ́mɔli ̧kju:l/
(hoá học) phân tử
money(n) /'mʌni/
Tiền; tiền tệ
Moon(n) /muːn/
Mặt trăng
narrow(adj) /'nærou/
Hẹp; chật hẹp; eo hẹp
neighbor(n) /ˈneɪbər/
hàng xóm
night(n) /nait/
Đêm; tối; cảnh tối tăm
novel(n) /ˈnɒvəl/
Tiểu thuyết; truyện
official(adj) /ə'fiʃəl/
(thuộc) chính quyền; (thuộc) văn phòng
Orbit(n) / ́ɔ:bit/
Quỹ đạo
organic(n) /ɔ:'gænik/
Có cơ quan; có tổ chức; có hệ thống
outer(adj) /'autə/
Ở phía ngoài; ở xa hơn
paid(v) /peid/
đã thanh toán
park(n) /pa:k/
Vườn hoa; công viên
passenger(n) /'pæsindʤə/
Hành khách (đi tàu xe...)
pay(V) /pei/
Trả (tiền lương...); nộp; thanh toán
philosophy(n) /fɪˈlɒsəfi/
Triết học; triết lý
plate(n) /pleit/
Bản; tấm kim loại; kính bẹt; mỏng..; (sinh vật học) mảng sừng; xương.. mỏng; dẹt
player(n) /ˈpleɪ.ər/
(thể dục;thể thao) người chơi một trò chơi nào đó
pole(n) /poul/
Cực (của trái đất)
pound(n) /paund/
(viết tắt) IP pao (đơn vị (đo lường) trọng lượng; 16 ao xơ theo hệ thống (đo lường) của Anh Mỹ; bằng 0; 454 kg)
project(n) /n. ˈprɒdʒɛkt ; ˈprɒdʒɪkt ; v. prəˈdʒɛkt/
Đề án; dự án; kế hoạch
protection(n) /prə'tek∫n/
Sự bảo vệ; sự bảo hộ; sự che chở; sự bảo trợ
push(n) /puʃ/
Sự xô; sự đẩy; cú đẩy
rarely(adv) //"rea.li/
Ít khi; hiếm khi
regular(adj) /'rəgjulə/
Đều đều; không thay đổi; thường lệ; thường xuyên
relation(n) /ri'leiʃn/
Sự kể lại; sự thuật lại; chuyện kể lại
resulting(n) /ri'zʌlt/
Kết quả (của cái gì)
rocky(adj) / ́rɔki/
(thuộc) đá; như đá; vững như đá; cứng như đá
rule(n) /ru:l/
Phép tắc; quy tắc; nguyên tắc; quy luật; điều lệ; luật lệ
sale(n) /seil/
Sự bán hạ giá; sự bán xon
salt(n) /sɔ:lt/
Muối (như) common salt
search(n) /sə:t∫/
Sự nhìn để tìm; sự sờ để tìm; sự khám xét; sự lục soát
secure(adj) /sɪ'kjʊə(r)/
Chắc chắn; bảo đảm
sent(v) /sent/
gửi
shallow(adj) /ʃælou/
Nông; cạn; không sâu
sharp(adj) /ʃɑrp/
Sắc; nhọn; bén
signal(n) /'signəl/
Dấu hiệu; tín hiệu; hiệu lệnh
skeleton(n) /'skelitn/
Bộ xương
speak(V) /spi:k/
Nói; phát ra lời nói
specimen(n) / ́spesimin/
Mẫu; mẫu vật (để nghiên cứu; sưu tập..)
station(n) /'steiʃn/
Trạm; điểm; đồn; đài (phát thanh...)
steam(n) /stim/
Hơi nước; năng lượng hơi nước
stop(n) /stɔp/
Sự ngừng lại; sự dừng; sự đỗ lại; tình trạng bị ngừng lại
struck(ved) /strʌk/
Đánh; đập
suddenly(adv) /'sʌd(ə)nli/'/
một cách bất ngờ
suit(v) /su:t/
( động tính từ quá khứ) thích hợp; quen; đủ điều kiện
survival(n) /sə'vaivəl/
Sự sống sót; sự tồn tại
sustain(v) /səˈsteɪn/
Đỡ; chống đỡ; giữ vững được (trong thời gian dài)
technical(adj) /'teknikl/
(thuộc) kỹ thuật
test(n) /test/
đề sát hạch; bài kiểm tra
theme(n) /θi:m/
Đề tài; chủ đề (của một câu chuyện; bài viết..)
threaten(n) /ˈθret.ən/
hăm dọa
timber(n) /ˈtɪm.bər/
gỗ
touch(n) /tʌtʃ/
Sự sờ; sự mó; sự đụng; sự chạm
trap(n) /træp/
Đồ đạc quần áo; đồ dùng riêng; hành lý
trend(n) /trend/
Phương hướng
understand(v) /ʌndə'stænd/
hiểu; nắm được ý (của một người)
universe(n) /'ju:nivə:s/
Vũ trụ; vạn vật (tất cả những gì tồn tại trong không gian)
valuable(adj) /'væljuəbl/
Có giá trị lớn; quý giá; có giá trị nhiều tiền
varied(adj) /'veərid/
Thuộc nhiều loại khác nhau; gồm nhiều loại khác nhau
varieties(n) /və'raiəti:z/
Sự đa dạng; tính chất không như nhau; trạng thái khác nhau; trạng thái muôn màu muôn vẻ; tính chất bất đồng
vegetation(n) /;veʤi'teiʃn/
Thực vật; cây cối nói chung; đời sống thực vật
vertebrate(adj) / ́və:tibrit/
Có xương sống; có một cột sống (thú; chim..)
weigh(v) /wei/
Cân; cầm; nhấc xem nặng nhẹ
abstract(adj) /'æbstrækt/
Trừu tượng; khó hiểu
access(n) /'ækses/
Lối vào; cửa vào; đường vào
active(adj) /'æktiv/
Tích cực; hoạt động; nhanh nhẹn; linh lợi
adaptation(n) / ̧ædæp ́teiʃən/
Sự tra vào; sự lắp vào
agent(n) /ˈeɪdʒənt/
Người đại lý
alone(adv) /ə'loun/
Một mình; trơ trọi; cô đơn; đơn độc
anything(đại từ) / ́eni ̧θiη/
Vật gì; việc gì (trong câu phủ định và câu hỏi)
apartment(n) /ə ́pa:tmənt/
Buồng; căn phòng; căn hộ
apparent(adj) /ə'pærənt/
Rõ ràng; bày tỏ ra ngoài; thấy rõ ra ngoài
architectural(adj) / ̧a:ki ́tektʃərəl/
(thuộc) kiến trúc
argue(v) /ˈɑrgyu/
Chứng tỏ; chỉ rõ
arose(v) /əˈroʊz/
Xuất hiện; nảy sinh ra; xảy ra
astronomer(n) /ə ́strɔnɔmə/
Nhà thiên văn học
atmospheric(adj) /ˌæt.məsˈfer.ɪk/
(thuộc) quyển khí; (thuộc) không khí
attitude(n) /'ætitju:d/
Thái độ; quan điểm
avoid(v) /ә'void/
Tránh; tránh xa; ngăn ngừa
bank(n) /bæηk/
0ĐêBãi ngầm (ở đáy sông)
barrier(n) /'bæriә(r)/
Chướng ngại vật
beautiful(adj) /'bju:təful/
Đẹp; hay
begun(v) /bi'gʌn/
Bắt đầu; mở đầu; khởi đầu
belief(n) /bɪ'li:f/
Lòng tin; đức tin; sự tin tưởng
best(adj) /best/
Tốt nhất; hay nhất; đẹp nhất; giỏi nhất
british(adj) / ́britiʃ/
Thuộc về nước Anh
buy(v) /bai/
Mua
candidate(n) /'kændideit/
Người ứng cử
capital(n) /ˈkæpɪtl/
Thủ đô; thủ phủ
carbon(n) / ́ka:bən/
(hoá học) cacbon
careful(adj) /'keəful/
Cẩn thận; thận trọng; biết giữ gìn; biết lưu ý
carving(n) /'kɑ:viη/
Nghệ thuật khắc; nghệ thuật tạc; nghệ thuật chạm
cast(n) /kɑ:st/
Sự quăng; sự ném (lưới...); sự thả (neo...); sự gieo (súc sắc...)
chain(n) /tʃeɪn/
Dây; xích
civilization(n) /ˌsɪvələˈzeɪʃən/
Sự làm cho văn minh; sự khai hoá
complicate(v) /'komplikeit/
Làm phức tạp; làm rắc rối
composer(n) /kəm ́pouzə/
Người soạn nhạc
consequence(n) /'kɔnsikwəns/
Hậu quả; kết quả
Consequently(adv) /'kɔnsikwəntli/
Do đó; vì vậy; bởi vậy; cho nên
constitute(v) /ˈkɒn.stɪ.tju:t/
Cấu tạo; tạo thành
context(n) /'kɒntekst/
(văn học) văn cảnh; ngữ cảnh; mạch văn
contribution(n) / ̧kɔntri ́bju:ʃən/
Sự đóng góp; sự góp phần; phần đóng góp; phần gánh vác
countryside(n) /'kʌntri'said/
Miền quê; miền nông thôn
couple(n) /'kʌpl/
Đôi; cặp
crack(adj) /kræk/
(thông tục) cừ; xuất sắc
debate(n) /dɪˈbeɪt/
Cuộc tranh luận; cuộc thảo luận; cuộc tranh cãi
deeper(adj) /di:p/
sâu hơn
definition(n) /defini∫n/
Sự định nghĩa; lời định nghĩa
destruction(n) /dis'trʌk∫n/
Sự phá hoại; sự phá huỷ; sự tiêu diệt; tình trạng bị tàn phá; tình trạng bị tiêu diệt
detect(v) /dɪ'tekt/
Dò ra; tìm ra; khám phá ra; phát hiện ra
differ(n) /'difə/
( (thường) + from) khác; không giống
dinosaur(n) /'dainəsɔ:/
khủng long
discipline(n) /'disəplin/
Kỷ luật
discovery(n) /dis'kʌvəri/
Sự khám phá ra; sự tìm ra; sự phát hiện ra
distant(adj) /'distənt/
Xa; cách; xa cách
distribution(n) /ˌdɪs.trɪˈbjuː.ʃən/
Sự phân bổ; sự phân phối; sự phân phát
double(adj) /'dʌbl/
Đôi; hai; gâp đôi
drift(n) /drift/
Sự trôi giạt (tàu bè...); tình trạng bị lôi cuốn đi ( (nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
educate(v) /'edju:keit/
Giáo dục; cho ăn học
employee(n) / ̧emplɔi ́i:/
Người lao động; người làm công
environmental(adj) /in;vairən'mentl/
Thuộc về môi trường
erosion(n) /i ́rouʒən/
Sự xói mòn; sự ăn mòn
essence(n) /ˈɛsəns/
Cốt lõi; điều cốt yếu
establishment(n) /is'tæbli∫mənt/
Sự thành lập; sự thiết lập; sự kiến lập
exceed(n) /ik ́si:d/
Vượt quá
expense(n) /ɪkˈspɛns/
Sự tiêu; phí tổn
Explanation(n) /;eksplə'neiʃn/
Sự giảng; sự giảng giải; sự giải nghĩa; lời giảng; lời giải nghĩa
extract(n) /v. ɪkˈstrækt ; ˈɛkstrækt ; n. ˈɛkstrækt/
Đoạn trích
extreme(adj) /iks'tri:m/
Ở tít đằng đầu; ở đằng cùng; xa nhất; ở tột cùng
fair(n) /feə/
Hội chợ; chợ phiên
federal(adj) /'fedərəl/
(thuộc) liên bang
feeling(n) /'fi:liɳ/
Sự cảm thấy; cảm giác; cảm tưởng
female(adj) / ́fi:meil/
Cái; mái
film(n) /film/
Màng; mảng thuốc (trên phim ảnh; trên giấy ảnh...)
float(n) /floʊt/
Cái phao; phao cứu đắm
flood(n) /flʌd/
Lũ lụt; nạn lụt
fluid(adj) /ˈfluɪd/
Lỏng; dễ cháy
foreign(adj) /'fɔrin/
(thuộc) nước ngoài; từ nước ngoài; ở nước ngoài
forming(n) / ́fɔ:miη/
Sự tạo hình; sự định hình
forward(adj) /ˈfɔrwərd/
Ở trước; phía trước; tiến lên; tiến về phía trước
frame(n) /freim/
Cấu trúc; cơ cấu; hệ thống; thứ tự
freedom(n) /ˈfriː.dəm/
sự tự do
frozen(n) /ˈfroʊ.zən/
Đông cứng
goal(n) /goƱl/
(thể dục;thể thao) khung thành; cầu môn
grass(n) /grɑ:s/
Cỏ
hear(V) /hiə/
Nghe theo; chấp nhận; đồng ý
herself(Đại từ phản thân) /hə: ́self/
Tự nó; tự cô ta; tự chị ta; tự bà ta; tự mình
hunting(n) /'hʌntiɳ/
Sự đi săn
immediately(adv) /i'mi:djətli/
Ngay lập tức; tức thì
immense(adj) /ɪˈmens/
Mênh mông; bao la; rộng lớn
implication(n) / ̧impli ́keiʃən/
Sự lôi kéo vào; sự liên can; sự dính líu; ẩn ý; điều ngụ ý; điều gợi ý
independent(adj) /;indi'pendənt/
Độc lập
latter(adj) / ́lætə/
Sau cùng; gần đây; mới đây
lay(v) /lei/
xếp; để; đặt; sắp đặt; bố trí
Love(v) /lʌv/
Lòng yêu; tình thương
majority(n) /mə'dʒɔriti/
Phần lớn; phần đông; đa số; ưu thế
maker(n) / ́meikə/
Người chế tạo; hãng/nhà máy chế tạo
meaning(n) /'mi:niɳ/
Nghĩa; ý nghĩa
meeting(n) /'mi:tiɳ/
(chính trị) cuộc mít tinh; cuộc biểu tình
mere(n) /miə/
(thơ ca) ao; hồ
migration(n) /maɪˈgreɪʃən/
Sự di trú
mixture(n) /ˈmɪkstʃər/
Sự pha trộn; sự hỗn hợp
moral(adj) /ˈmɔrəl ; ˈmɒrəl/
(thuộc) đạo đức; (thuộc) luân lý; (thuộc) phẩm hạnh
musical(adj) /ˈmyuzɪkəl/
(thuộc) nhạc; (thuộc) âm nhạc
naturally(adv) /'næt∫rəli/
Vốn; tự nhiên
nest(n) /nest/
Tổ; ổ (chim; chuột...)
obviously(adv) /'ɔbviəsli/
Một cách rõ ràng; có thể thấy được
occasionally(adv) /ə'keizhənəli/
Thỉnh thoảng; đôi khi
originate(v) /ə'ridʒineit/
Bắt đầu; khởi đầu
pacific(adj) /pə'sifik/
Đem lại thái bình; hoà bình
parent(n) /'peərənt/
Cha; mẹ
permanently(adv) /ˈpɝː.mə.nənt.li/
vĩnh viễn
phase(n) /feiz/
Giai đoạn; thời kỳ (phát triển; biến đổi)
poem(n) /'pouim/
Bài thơ
pot(n) /pɒt/
Ấm; bình; lọ; chậu; hủ; ca (uống nước); ấm (đầy); bình (đầy); lọ (đầy); chậu (đầy); hủ (đầy); ca (đầy)
predecessor(n) /'pri:disesə/
Người tiền nhiệm; người đảm nhiệm trước; người phụ trách trước (công tác gì...)
prevail(v) pri'veil
( + against; over) thắng thế; chiếm ưu thế; đánh bại
primitive(adj) /ˈprɪm.ə.t̬ɪv/
Nguyên thuỷ; ban sơ
promise(n) /ˈprɒmɪs/
Lời hứa; điều hứa; điều hẹn ước; sự hứa hẹn
promote(v) /prəˈmoʊt/
Thăng chức; thăng cấp; đề bạt; cho lên lớp
province(n) /province/
Tỉnh
race(n) /reis/
(sinh vật học) loài; giới
ran(v) /ræn/
chạy
reality(n) /ri:'æliti/
Sự thực; thực tế; thực tại; sự vật có thực
realize(v) /'riәlaiz/
Thực hiện; thực hành (kế hoạch hy vọng...)
recover(v) /'ri:'kʌvə/
Lấy lại; giành lại; tìm lại được
representative(adj) /;repri'zentətiv/
Miêu tả; biểu hiện
sand(n) /sænd/
Cát
scene(n) /si:n/
Cảnh; phông (trên (sân khấu))
secret(adj) /'si:krit/
Thầm kín; bí mật; riêng tư
sequence(n) /'si:kwəns/
Sự nối tiếp; sự liên tiếp; sự liên tục
shelter(n) /'ʃeltə(r)/
Sự nương tựa; sự che chở; sự ẩn náu
shop(n) /ʃɔp/
Cửa hàng; cửa hiệu (như) store
shore(n) /ʃɔ:/
Bờ biển; bờ hồ lớn
shorter(adj) /ʃɔ:t/
Ngắn; cụt
Similarly(adv) / ́similəli/
Tương tự; giống nhau
skull(n) /skʌl/
Sọ; đầu lâu
slightly(adv) /'slaitli/
Nhỏ; ở một mức độ không đáng kể
smooth(adj) /smu:ð/
Nhẵn; trơn; mượt; bằng phẳng; lặng
sold(v) /sould/
Bán; để lại (hàng hoá); chuyên bán
steel(n) /sti:l/
Thép
stem(n) /stem/
(thực vật học) thân cây; cuống; cọng (lá; hoa)
stood(n) stud
Sự đứng; sự đứng yên; trạng thái không di chuyển
storm(n) /stɔ:m/
Giông tố; cơn bão
strike(v) /straɪk/
Đánh; đập
string(n) /strɪŋ/
Dây; sợi xe; dây bện
Superior(adj) /su:'piәriә(r)/
Cao; cao cấp; trên cấp cao
suppose(v) /sә'pәƱz/
Cho là; tin rằng; nghĩ rằng
suspend(v) /sə'spend/
Treo; treo lên
symbol(n) /simbl/
Biểu tượng; vật tượng trưng
tall(adj) /tɔ:l/
Cao; cao hơn trung bình; cao hơn xung quanh (người; đồ vật)
texture(n) /'tekst∫ə(r)/
Sự dệt; lối dệt (cách sắp đặt các sợi trong một tấm vải)
theories(n) /'θiəri/
Học thuyết; lý thuyết (nhằm giải thích sự việc hoặc sự kiện)
tone(n) /toun/
Âm thanh (do một nhạc cụ phát ra)
track(n) /træk/
( (thường) số nhiều) dấu; vết (chân; xe..)
trail(n) /treil/
Vạch; vệt dài
treat(n) /tri:t/
Sự thết đãi; tiệc; buổi chiêu đãi
tried(adj) /traid/
Đã được thử nghiệm
twice(adv) /twaɪs/
Hai lần
Until(prep) /ʌn ́til/
Trước khi; cho đến khi
urge(n) /ə:dʒ/
Sự thúc đẩy mạnh mẽ; sự ham muốn mạnh mẽ; sự thôi thúc
version(n) /'və:∫n/
Bản dịch sang một ngôn ngữ khác
watch(v) /wɔtʃ/
Xem
wealth(n) /welθ/
Sự giàu có; sự giàu sang
weathering(n) /ˈweð.ɚ.ɪŋ/
Thời tiết; nắng mưa; gió mưa; tuyết sương
younger(n) /'jʌηgə/
Út
accompany(v) /əˈkʌm.pə.ni/
đi cùng
accumulate(n) /ә'kju:mjuleit/
Chất đống; chồng chất; tích luỹ; gom góp lại
accurate(adj) /'ækjurit/
Đúng đắn; chính xác; xác đáng
accurately(adv) /'ækjuritli/
Đúng đắn; chính xác; xác đáng
admission(n) /əd'miʃn/
Sự nhận vào; sự thu nạp vào; sự kết nạp
admit(v) /әd'mit/
Nhận vào; cho vào; kết nạp (vào nơi nào; tổ chức nào...); cho hưởng (quyền lợi...)
altitude(n) / ́ælti ̧tju:d/
Độ cao so với mặt biển
ant(n) /ænt/
(động vật học) con kiến
appreciate(v) /əˈpriʃiˌeɪt/
Đánh giá
arm(n) /ɑ:m/
Cánh tay
army(n) /'ɑ:mi/
Quân đội
arrange(v) /ə'reinʤ/
Sắp xếp; sắp đặt; sửa soạn
article(n) /ˈɑrtɪkəl/
Bài báo
astonishing(adj) /əs ́tɔniʃiη/
Làm ngạc nhiên; lạ lùng; kinh dị
audience(n) /ˈɔdiəns/
Những người nghe; thính giả; người xem; khán giả; bạn đọc; độc giả
author(n) /'ɔ:θə/
Tác giả
authority(n) /əˈθɔrɪti ; əˈθɒrɪti/
Uy quyền; quyền lực; quyền thế
bag(n) /bæg/
Bao; túi; bị; xắc
behave(v) /bi'heiv/
Ăn ở; đối xử; cư xử
blood(n) /blʌd/
Máu; huyết
board(n) /bɔ:d/
Tấm ván
boat(n) /boʊt/
Tàu thuyền
broader(adj) /brɔ:d/
Rộng
burial(n) /'beriəl/
Việc chôn cất; việc mai táng
buried(v) /'beri/
Chôn; chôn cất; mai táng
calculate(v) /'kælkjuleit/
Tính; tính toán
capture(n) /'kæptʃə/
Sự bắt giữ; sự bị bắt
cat(n) /kæt/
Con mèo
categories(n) /'kætigəris/
loại
cave(n) /keiv/
Hang; động
celebrate(v) /'selibreit/
Kỷ niệm; làm lễ kỷ niệm
cent(n) /sent/
Đồng xu (bằng 1 phần trăm đô la)
centimeter(n) /ˈsen.tɪˌmiː.tər/
Xentimet; một phần trăm của một mét
chamber(n) /ˈtʃeɪmbər/
Buồng; phòng; buồng ngủ
circle(n) /'sə:kl/
đường tròn; hình tròn
clothing(n) / ́klouðiη/
Quần áo; y phục
coastal(adj) / ́koustl/
(thuộc) bờ biển; (thuộc) miền ven biển; (thuộc) miền duyên hải
collision(n) /kəˈlɪʒ.ən/
Sự đụng; sự va
colonies(n) / ́kɔləni/
Thuộc địa
communities(n) /kə'mju:niti/
Dân; dân chúng; nhân dân (cùng ở một địa phương; quận; huyện; khu phố; tỉnh...)
concert(n) /kən'sə:t/
Sự phối hợp; sự hoà hợp
confine(v) /kən'fain/
Giam giữ; giam hãm; giam cầm; nhốt giữ lại
consistent(adj) /kənsɪs.tənt/
Đặc; chắc
continuous(adj) /kən'tinjuəs/
Liên tục; liên tiếp; không dứt; không ngừng
convey(v) /kən'vei/
Chở; chuyên chở; vận chuyển
crucial(adj) / ́kru:ʃəl/
Quyết định; cốt yếu; chủ yếu
crust(n) /krʌst/
Vỏ cứng; vỏ (trái đất; cây...); mai (rùa...); lớp (băng tuyết); vảy cứng
cultivate(v) / ́kʌlti ̧veit/
Cày cấy; trồng trọt
dating(n) / ́deitiη/
gia hạn cho chịu
debris(n) /ˈdeb.riː/
Mảnh vỡ; mảnh vụn
decrease(n) / 'di:kri:s/
Sự giảm đi; sự giảm sút
defense(n) /di'fens/
Cái để bảo vệ; vật để chống đỡ; vật để chặn lại
delicate(adj) /'delikeit/
Thanh nhã; thanh tú
designer(n) /di ́zainə/
Người phác hoạ; người vẽ kiểu; người phác thảo cách trình bày (một quyển sách...); người trang trí (sân khấu)..; người thiết kế (vườn; công viên...)
devote(v) /di'vout/
Hiến dâng; dành hết cho
disappear(v) /disə'piə/
Biến đi; biến mất; mất
dog(n) /dɔg/
Chó
door(n) /dɔ:/
Cửa;cánh cửa ra vào (nhà; xe ô tô...)
drug(n) /drʌg/
Thuốc; dược phẩm
durable(adj) / ́dju:ərəbl/
Bền; lâu bền
either(adj) / ́aiðə/
Mỗi (trong hai); một (trong hai)
elaborate(adj) /i'læbərit/
Phức tạp
electrical(adj) /i'lektrikəl/
(thuộc) điện
emergence(n) /i ́mə:dʒəns/
Sự nổi lên; sự hiện ra; sự lòi ra
emission(n) /i'mi∫n/
Sự phát ra (ánh sáng; nhiệt...); sự bốc ra; sự toả ra (mùi vị; hơi...)
engine(n) /en'ʤin/
Máy; động cơ
enterprise(n) /'entəpraiz/
Việc làm khó khăn; việc làm táo bạo
enthusiasm(n) /ɛnˈθuziˌæzəm/
Sự hăng hái; sự nhiệt tình
erode(v) /i'rәƱd/
Xói mòn; ăn mòn
escape(v) /is'keip/
Trốn thoát; tránh thoát; thoát khỏi
everyone(đại từ bất định) / ́evri ̧wʌn/
Tất cả mọi người
exchange(n) /iks ́tʃeindʒ/
Sự đổi; sự đổi chác; sự trao đổi; vật trao đổi
exercise(n) /'eksəsaiz/
Sự thi hành; sự thực hiện; sự sử dụng (quyền; nghề nghiệp; chức năng...)
exert(v) /ɪgˈzɜrt/
Dùng; sử dụng (sức mạnh; ảnh hưởng...)
exhibit(v) /ɪɡˈzɪb.ɪt/
triển lãm
existing(adj) /ig ́zistiη/
Hiện tại; hiện tồn; hiện hành; hiện nay
expedition(n) / ̧ekspi ́diʃən/
Cuộc viễn chinh; đội viễn chinh
exploration(n) / ̧eksplə ́reiʃən/
Sự thăm dò; sự thám hiểm
explosion(n) /iks'plouʤn/
Sự nổ; sự nổ bùng (cơn giận)
fallen(n) /fɔ:ln/
Những người thiệt mạng vì chiến tranh
fear(n) /fɪər/
Sự sợ; sự sợ hãi
feather(n) /'feðə/
Lông vũ; lông chim
fiber(n) /'faibə/
sợi
firm(n) /'fɜ:rm/
Hãng; công ty
fix(v) /fiks/
Đóng; gắn; lắp; để; đặt
flexible(adj) / fléksəb'l/
Dẻo; mềm dẻo; dễ uốn
fly(n) /flaɪ/
Sự bay; quãng đường bay
Following(n) / ́fɔlouiη/
Sự theo; sự noi theo
forage(n) / ́fɔridʒ/
Thức ăn cho súc vật; cỏ
formal(adj) /fɔ:ml/
Hình thức
France(n) /fra:ns/
Quốc gia Pháp; nước Pháp
freeze(n) /fri:z/
Sự đông vì lạnh; sự giá lạnh; tình trạng đông vì lạnh
French(adj) /frentʃ/
(thuộc) Pháp
friend(n) /frend/
Người bạn
furniture(n) /'fə:nitʃə/
Đồ đạc (trong nhà)
glaze(n) /gleiz/
Men; nước men (đồ sứ; đò gốm)
global(adj) / ́gloubl/
Toàn cầu
graphic(adj) /ˈgræfɪk/
đồ thị; minh hoạ bằng đồ thị
gravity(n) /ˈɡræv.ə.t̬i/
(vật lý) sự hút; sự hấp dẫn; trọng lực
grown(v) /ɡrəʊn/
Lớn; trưởng thành
guide(n) /gaɪd/
Người chỉ dẫn; người chỉ đường; người hướng dẫn (cho khách du lịch)
harbor(n) / ́ha:bə/
Bến tàu; cảng
heating(n) /'hi:tiη/
Sự đốt nóng; sự đun nóng; sự làm nóng
heavier(adj) /ˈhev.i/
Nặng; nặng nề ( (nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
height(n) /hait/
Chiều cao; bề cao; độ cao
hence(adv) /hens/
Sau đây; kể từ đây
highest(adj) /haɪ/
cao nhất; lớn nhất
highway(n) / ́haiwei/
Đường chính công cộng; quốc lộ
historical(adj) /his'tɔrikəl/
Lịch sử; (thuộc) lịch sử; có liên quan đến lịch sử
hit(n) /hit/
Đòn; cú đánh trúng (đấm; bắn; ném)
identity(n) /aɪˈdɛntɪti/
Tính đồng nhất; sự giống hệt
imagine(adj) /ɪˈmædʒ.ɪn/
tưởng tượng
immediate(adj) /i'mi:djət/
Trực tiếp
implement(n) /n. ˈɪmplimənt ; v. ˈɪmpliˌmɛnt ; ˈɪmpliˌmənt/
Đồ dùng (đồ đạc quần áo...); dụng cụ; công cụ; phương tiện
impossible(adj) /im'pɔsəbl/
Không thể làm được
ingredient(n) /in'gri:diәnt/
Phần hợp thành; thành phần
intellectual(adj) /ˌɪntlˈɛktʃuəl/
(thuộc) trí óc; vận dụng trí óc
interesting(adj) /'intristiŋ/
Làm quan tâm;thú vị; làm chú ý
intricate(adj) /ˈɪntrɪkɪt/
Rắc rối; phức tạp; khó hiểu
learning(n) /ˈlɜrnɪŋ/
Sự học
leg(n) / ́leg/
Chân; cẳng (người; thú...)
limestone(n) / ́laim ̧stoun/
Đá vôi
lock(n) /lɔk/
Món tóc; mớ tóc; mớ bông; mớ len
looking(v) /luk/
nhìn; xem; ngó; để ý; chú ý
lunar(adj) /ˈluː.nər/
mặt trăng
machinery(n) /mə'ʃi:nəri/
Máy móc; máy; thiết bị
magazine(n) /;mægə'zi:n/
Tạp chí
magnetic(adj) /mægˈnɛtɪk/
(thuộc) nam châm; có tính từ; (thuộc) từ
mantle(n) /'mæntl/
Áo khoác; áo choàng không tay
mature(adj) /mə ́tjuə/
Chín; thuần thục; trưởng thành
meat(n) /mi:t/
Thịt
microscope(n) /ˈmaɪkrəˌskoʊp/
Kính hiển vi
mill(n) /mɪl/
Đơn vị tiền tệ bằng một phần ngàn của một đô la Mỹ
mine(n) /maɪn/
Mỏ
minute(n) mɪˈnyut/
phút // nhỏ; không đáng kể
moisture(n) /'mɔistʃə/
Hơi ẩm; nước ẩm đọng lại; nước ẩm rịn ra
motif(n) /moʊˈtif/
(văn học) chủ đề quán xuyến
muscle(n) /'mʌsl/
Bắp thịt; cơ
mystery(n) /'mistəri/
Điều huyền bí; điều thần bí
myth(n) /miθ/
Thần thoại
neighborhood(n) /ˈneɪbərˌhʊd/
sự gần kề
news(n) /nju:/
Tin tức
nitrogen() / ́naitrədʒən/
(hoá học) Nitơ
normal(adj) /'nɔ:məl/
Thường; thông thường; bình thường
notice(n) /'nәƱtis/
Thông tri; yết thị; thông báo
observer(n) /ə'bzɜ:ver/
Người theo dõi; người quan sát
oldstyle(n) /ˈəʊld.staɪl/
phong cách cũ
ornament(n) / ́ɔ:nəmənt/
Đồ trang hoàng; đồ trang trí; đồ trang sức; sự trang hoàng
patent(adj) /'peitənt/
Có bằng sáng chế; có bằng công nhận đặc quyền chế tạo
perceive(v) /pə ́si:v/
Hiểu được; nắm được; nhận thức; lĩnh hội
perception(n) /pə'sepʃn/
Sự nhận thức
phenomenon(n) /fi'nɔminən/
Hiện tượng
philosopher(n) /fi ́lɔsəfə/
Nhà triết học; triết gia
poetry(n) /'pouitri/
Thi ca (thơ ca) nói chung; nghệ thuật thơ
precede(v) /pri ́si:d/
Đi trước; đứng trước; đặt trước; ở trước; có trước; đến trước
preservation(n) / ̧prezə ́veiʃən/
Sự gìn giữ; sự bảo quản; sự bảo tồn; sự duy trì
proponent(adj) /prə ́pounənt/
Đề nghị; đề xuất; đề xướng
propose(v) /prə'pəʊz/
Đề nghị; đề xuất; đưa ra
purchase(n) /'pə:t∫əs/
Sự mua; tậu; vật mua được; vật tậu được
puzzling(adj) /ˈpʌz.əl.ɪŋ/
Làm bối rối; làm khó xử; gây hoang mang
pyramid(n) /'pirəmid/
(toán học) hình chóp
radically(adv) /ˈræd.ɪ.kəl.i/
Cơ bản; tận gốc; hoàn toàn; triệt để
radio(n) / ́reidiou/
Sóng vô tuyến; rađiô; đài
react(v) /ri ́ækt/
Tác động trở lại; ảnh hưởng trở lại; phản ứng lại
read(v) /ri:d/
Đọc
reducing(n) /rɪˈdʒuːs/
sự giảm
reference(n) /'refərəns/
Sự chuyển đến (một người; một tổ chức có thẩm quyền) để xem xét; sự giao cho giải quyết (một vấn đề gì); thẩm quyền giải quyết
reproduce(n) /;ri:prə'dju:s/
Tái sản xuất
reptile(n) /'reptail/
(động vật học) loài bò sát; lớp bò sát
responsible(adj) /ri'spɔnsəbl/
Chịu trách nhiệm (về mặt (pháp lý)..)
restrict(v) /ris ́trikt/
Hạn chế; giới hạn
reveale(n) /riˈvi:l/
Bộc lộ; biểu lộ; tiết lộ; để lộ ra (điều bí mật); công khai
reverse(adj) /ri'və:s/
Đảo; nghịch; ngược lại; trái lại
revise(v) /ri'vaiz/
Đọc lại; xem lại; duyệt lại; xét lại
risk(n) /risk/
Sự liều; sự mạo hiểm
Road(n) /roʊd/
Con đường; những cái có liên quan đến đường
roof(n) /ru:f/
Mái nhà; nóc
rotate(v) /rou ́teit/
Làm quay; làm xoay quanh
roughly(adv) /'rʌfli/
Ráp; xù xì; gồ ghề; không bằng phẳng; bờm xờm; lởm chởm
rush(v) /rʌ∫/
Xông lên; lao vào
safe(adj) /seif/
An toàn; chắc chắn (được che chở khỏi nguy hiểm; thiệt hại)
satellite(n) /'sætəlait/
Vệ tinh; vệ tinh nhân tạo
satisfy(v) /'sætisfai/
Làm thoả mãn; làm hài lòng
save(v) /seiv/
Cứu nguy; cứu vãn
say(n) /sei/
Lời nói; tiếng nói; dịp nói; quyền ăn nói (quyền tham gia quyết định về một vấn đề)
scatter(n) /ˈskætər/
Sự tung rắc; sự rải ra; sự phân tán
scholar(n) /'skɔlə/
Nhà nghiên cứu; học giả
score(n) /skɔ:/
(thể dục;thể thao) sổ điểm; bàn thắng
sculpture(n) / ́skʌlptʃə/
Nghệ thuật điêu khắc; nghệ thuật chạm trổ; bức tượng
send(v) /send/
gửi; đưa; cử; phái (như) scend
seriously(adv) /siəriəsli/
Đứng đắn; nghiêm trang
sheep(n) /ʃi:p/
Con cừu
shoe(n) /ʃu:/
Giày
shown(v) /ʃoʊn/
Cho xem; cho thấy; trưng bày; đưa cho xem; tỏ ra
shut(v) /ʃʌt/
Đóng; khép; đậy; nút
silver(n) /'silvə/
Bạc
societies(n) /sə'saiəti/
Xã hội
soldier(n) /'souldʤə/
Người lính; quân nhân
southwestern(n) /ˌsaʊθˈwes.tɚn/
tây nam
span(n) /spæn/
Gang tay (khoảng 23 cm tức 9 insơ)
spectacular(adj) /spek ́tækjulə/
Đẹp mắt; ngoạn mục
spite(n) /spait/
Sự giận; sự không bằng lòng
status(n) /ˈsteɪtəs ; ˈstætəs/
Tình trạng (làm việc; ăn ở..)
steady(adj) /'stedi/
Vững; vững chắc; vững vàng
story(n) /'stɔ:ri/
Chuyện; câu chuyện; sự tường thuật (những sự kiện; việc.. đã qua)
strain(n) /strein/
Sự căng; sự căng thẳng; trạng thái căng; trạng thái căng thẳng
striking(adj) /'straikiɳ/
Nổi bật; đập vào mắt; thu hút sự chú ý; thu hút sự quan tâm; đáng chú ý; gây ấn tượng
stylize(v) / ́stailaiz/
Cách điệu hoá (làm theo một kiểu ước lệ cố định)
sufficient(n) /sə'fi∫nt/
( + for) đủ; thích đáng
supplement(n) /'sʌplimənt/
Phần bổ sung; phần phụ thêm
surrounding(n;adj) /sə.ˈrɑʊn.diɳ/
Sự bao quanh; sự bao vây
switch(n) /switʃ/
Công tắc
table(n) /ˈteɪ.bəl/
bàn
tail(n) /teil/
Đuôi (thú vật; chim; cá...)
teeth(n) /tiːθ/
răng.
themselves(n) /ðəm'selvz/
Tự chúng; tự họ; tự
thoroughly(adv) /'θʌrəli/
Hoàn toàn; kỹ lưỡng; thấu đáo; triệt để; không hời hợt
thread(n) /θred/
Chỉ; sợi chỉ; sợi dây
title(n) /ˈtaɪ.t̬əl/
(to sth / to do sth) (law) quyền sở hữu (BĐS); giấy tờ xác nhận quyền sở hữu
tower(n) /'tauə/
Tháp (ở lâu đài; nhà thờ)
tremendous(adj) /trɪˈmɛndəs/
Ghê gớm; kinh khủng; khủng khiếp; dữ dội; trầm trọng
trouble(n) /'trʌbl/
Điều lo lắng; điều phiền muộn
tube(n) /tju:b/
Ống (tự nhiên hoặc nhân tạo)
underground(adv) /'ʌndəgraund/
Dưới mặt đất; ngầm dưới đất
understood(v) /ˌʌn.dɚˈstænd/
Hiểu rồi
vision(n) /'viʒn/
Sự nhìn; sức nhìn; thị lực; khả năng của sự nhìn
visual(adj) /ˈvɪʒuəl/
(thuộc) thị giác; có liên quan đến thị giác; (thuộc) sự nhìn; dùng cho mắt nhìn
wagon(n) /wægən/
Xe ngựa; xe bò (để chở những vật nặng)
wait(v) /weit/
Chờ; đợi
wear(n) /weə/
Sự mang; sự dùng; sự mặc quần áo
wheel(n) /wil/
bánh xe (ở xe bò. xe ô tô...)
wife(n) /waɪf/
Vợ
wire(n) /waiə/
Dây (kim loại)
won(n) /wɔn/
Sự thắng cuộc
yellow(adj) /'jelou/
Vàng
zone(n) /zoun/
(địa lý;địa chất) đới