Level 13 Level 15
Level 14

Barron's 02


21 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
cover
bao phủ
lecture
bài giảng
load
chất (hàng), tải (hàng)
test tube
ống nghiệm
painting
bức tranh
on the wall
ở trên tường
underground
dưới mặt đất
lie
nằm
coat
áo khoác
across the street
bên kia đường
once a month
một lần một tháng
twice a month
hai lần một tháng
address
địa chỉ
message
tin nhắn
envelope
phong bì, bao thư
drawer
ngăn kéo
closet
tủ quần áo, tủ đồ
on the corner
ở góc đường
package
kiện hàng, gói hàng
workshop
cuộc hội thảo
apartment
căn hộ