Level 49 Level 51
Level 50

Ngành nghề


40 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
accountancy
ngành kế toán
advertising
ngành quảng cáo
agriculture
ngành nông nghiệp
banking
ngành ngân hàng
broadcasting
nghề phát thanh truyền hình
the building trade
ngành xây dựng
the chemical industry
ngành hóa chất
the civil service
ngành dân chính
computing
ngành tin học
the construction industry
ngành xây dựng
the drinks industry
ngành sản xuất đồ uống
engineering
ngành kỹ thuật
the entertainment industry
ngành công nghiệp giải trí
farming
ngành nuôi trồng theo trang trại
financial services
ngành dịch vụ tài chính
the fishing industry
ngành ngư nghiệp
healthcare
ngành y tế
hotel and catering
ngành khách sạn và phục vụ ăn uống
human resources
mảng nhân sự
insurance
ngành bảo hiểm
IT (viết tắt của information technology)
IT (công nghệ thông tin)
the legal profession
nghề luật
local government
chính quyền địa phương
manufacturing
ngành sản xuất
marketing
ngành marketing
the medical profession
nghề y
mining
ngành mỏ
the motor industry
ngành sản xuất ô tô
the newspaper industry
ngành báo chí
the oil industry
ngành dầu khí
the pharmaceutical industry
ngành dược
PR (viết tắt của public relations)
ngành PR (quan hệ công chúng)
publishing
ngành xuất bản
the retail trade
ngành bán lẻ
sales
ngành kinh doanh
the shipping industry
ngành vận chuyển đường thủy
teaching
ngành giảng dạy
telecommunications
ngành viễn thông
television
ngành truyền hình
the travel industry
ngành du lịch