Level 3 Level 5
Level 4

RẮC RỐI


7 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
this isn't what I ordered
đây không phải thứ tôi gọi
this food's cold
thức ăn nguội quá
what's this dish?
món này là món gì?
this doesn't taste right
món này không đúng vị
we've been waiting a long time
chúng tôi đợi lâu lắm rồi
is our meal on its way?
món của chúng tôi đã được làm chưa?
will our food be long?
đồ ăn của chúng tôi có phải chờ lâu không?